Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Năm
Phát hành từ ngày đến ngày
Số ký hiệu
Trích yếu
Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
06/2023/NĐ-CP21/02/2023 Nghị định Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
03/2023/TT-BTC10/01/2023 Thông tư Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
20/2022/TT-BKHCN30/12/2022 Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương
21/2022/TT-BKHCN30/12/2022 Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 16/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tặng cờ thi đua, Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”
18/2022/TT-BKHCN30/12/2022 Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử
109/2022/NĐ-CP30/12/2022 Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học
111/2022/NĐ-CP30/12/2022 Nghị định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
19/2022/TT-BKHCN28/12/2022 Thông tư Hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức KH&CN công lập
3605/QĐ-UBND28/12/2022 Quyết định ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Điều lệ sáng kiến; đánh giá và công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học tỉnh Khánh Hòa
17/2022/TT-BKHCN16/12/2022 Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ xử lý yêu cầu xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam
16/2022/TT-BKHCN15/12/2022 Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học"
23/2022/NQ-HĐND15/11/2022 Nghị quyết quy định một số nội dung và mức hỗ trợ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
22/2022/NQ-HĐND15/11/2022 Nghị quyết Quy định một số nội dung và mức chi thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
21/2022/QĐ-HĐND15/11/2022 Nghị quyết Quy định một số nội dung, mức chi cụ thể cho hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
11/2022/QH1514/11/2022 Luật Thanh tra
13/2022/TT-BKHCN15/09/2022 Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia
07/2022/TT-BNV31/08/2022 Thông tư quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ
12/2022/TT-BKHCN15/08/2022 Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
09/2022/TT-BKHCN28/07/2022 Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
10/2022/TT-BKHCN28/07/2022 Thông tư về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường.
12345678910
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết