Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Năm
Phát hành từ ngày đến ngày
Số ký hiệu
Trích yếu
Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
1908/QĐ-UBND08/07/2021 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Sở Khoa học và Công nghệ
06/2021/TT-BKHCN18/06/2021 Thông tư số hướng dẫn việc quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030
05/2021/TT-BKHCN17/06/2021 Thông tư quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.
03/2021/TT-BKHCN11/06/2021 Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
510/QĐ-BKHCN17/03/2021 Quyết định “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”
02/2021/TT-BKHCN10/03/2021 Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
01/2021/TT-BKHCN01/03/2021 Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
03/2021/TT-BTC11/01/2021 Thông tư hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
3871/QĐ-BKHCN31/12/2020 Quyết định phê duyệt chuẩn đo lường Quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia
2509/QĐ-ĐL29/12/2020 Quyết định về việc Ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
09/2020/TT-BKHCN25/12/2020 Thông tư quy định các biểu mẫu phục vụ thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư
07/2020/TT-BKHCN11/12/2020 Thông tư hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
67/2020/QH1413/11/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử Lý vi phạm hành chính
130/2020/NĐ-CP30/10/2020 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
04/2020/TT-BKHCN28/09/2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao
1294/QĐ-TTg24/08/2020 Quyết định số của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
90/2020/NĐ-CP13/08/2020 Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
02/2020/TT-BKHCN10/08/2020 Thông tư hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
03/2020/TT-BKHCN10/08/2020 Thông tư ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ"
672/QĐ-BCT27/02/2020 Quyết định của Bộ Công Thương bổ sung danh mục máy móc thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được
12345678
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Liên kết