Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Năm
Phát hành từ ngày đến ngày
Số ký hiệu
Trích yếu
Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
08/2022/TT-BKHCN06/06/2022 Thông tư Quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về ứng phó và xử lý sự cố hạt nhân; đo liều chiếu xạ cá nhân; kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ
06/2022/TT-BKHCN31/05/2022 Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ
04/2022/TT-BKHCN31/05/2022 Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
05/2022/TT-BKHCN31/05/2022 Thông tư Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
1359/QĐ-UBND16/05/2022 Quyết định Ban hành Quy định quản lý, thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030
569/QĐ-TTg11/05/2022 Quyết định ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) đến năm 2030
03/2022/TT-BKHCN20/04/2022 Thông tư Quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ.
02/2022/TT-BKHCN25/02/2022 Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
01/2022/TT-BKHCN16/02/2022 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN ngày 06 tháng 6 năm 2018 và Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
13/2021/TT-BKHCN30/12/2021 Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
11/2021/TT-BKHCN18/11/2021 Thông tư Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
89/2021/NĐ-CP18/10/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
07/2021/TT-BKHCN20/08/2021 Thông tư Hướng dẫn quản lý hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
1908/QĐ-UBND08/07/2021 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Sở Khoa học và Công nghệ
06/2021/TT-BKHCN18/06/2021 Thông tư số hướng dẫn việc quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030
05/2021/TT-BKHCN17/06/2021 Thông tư quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.
03/2021/TT-BKHCN11/06/2021 Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
510/QĐ-BKHCN17/03/2021 Quyết định “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”
02/2021/TT-BKHCN10/03/2021 Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
01/2021/TT-BKHCN01/03/2021 Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
12345678
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết