28/03/2023 10:19        

Báo cáo thống kê năm 2023 (Số tổ chức khoa học và công nghệ tính đến 31/12/2022)

 

Biểu số: 001b.N/BCS-XHMT

Ngày nhận báo cáo:
Ngày 12/02 năm sau

SỐ TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

                                               

Có đến 31/12/2022

Đơn vị gửi báo cáo:

Sở Khoa học và Công nghệ

Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Thống kê

Đơn vị tính: Tổ chức

Mã số

Tổng số

Chia theo lĩnh vực khoa học và công nghệ

Khoa học
tự nhiên

Khoa học
kỹ thuật và công nghệ

Khoa học
 y dược

Khoa học
nông nghiệp

Khoa học xã hội

Khoa học
 nhân văn

A

B

1

2

3

4

5

6

7

Tổng số

01

44

01

12

05

12

08

06

Chia theo loại hình kinh tế

- Kinh tế Nhà nước

02

23

01

05

05

08

04

0

+ Trung ương

03

07

01

01

02

02

01

0

+ Địa phương

04

16

0

04

03

06

03

0

- Kinh tế ngoài Nhà nước

05

21

0

07

0

04

04

6

- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

06

0

0

0

0

0

0

0

Chia theo loại hình tổ chức

- Tổ chức nghiên cứu KH và phát triển CN

07

35

01

07

5

12

04

06

- Trường đại học, học viện, trường cao đẳng

08

03

0

0

0

0

03

0

- Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ

09

06

0

05

0

0

01

0

H.Huy

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết