07/03/2023 16:44        

Hướng dẫn xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia và cấp tỉnh năm 2024 thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện quy định tại Quyết định số 2205/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/12/2020  phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030; Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định quản lý, thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa (Sở KH&CN) trân trọng thông báo đến các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia và cấp tỉnh năm 2024 thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cụ thể như sau:

1.Căn cứ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia và cấp tỉnh năm 2024 thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

- Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là Nghị định số 08/2014/NĐ-CP);

- Căn cứ Quyết định số 2205/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/12/2020  phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030;

- Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 03);

- Căn cứ Kế hoạch số 3621/KH-UBND ngày 05/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ của tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030;

- Căn cứ Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 2049);

- Căn cứ Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định quản lý, thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1359).

2.Định hướng nội dung và hướng dẫn xây dựng đề xuất

  1. Định hướng nội dung:
  2. Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia:

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý bao gồm: Các nhiệm vụ đáp ứng tiêu chí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP và nhiệm vụ thuộc Chương trình được xây dựng, triển khai theo mô hình điểm có khả năng nhân rộng, lan tỏa hoặc có tính đặc thù, phức tạp về chuyên môn sở hữu trí tuệ.

b.Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

- Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý bao gồm: Các nhiệm vụ đáp ứng tiêu chí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhiệm vụ được xây dựng trên cơ sở kế thừa, áp dụng các kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã được tổng kết, nghiệm thu phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Nội dung của đề xuất phải đáp ứng theo các yêu cầu được quy định tại khoản 2 Điều 4 của Quyết định số 1359.

  1. Hướng dẫn xây dựng đề xuất

Đề xuất phải có đầy đủ thông tin theo biểu mẫu B1-ĐXNV được ban hành kèm theo Thông tư số 03 (đính kèm Thông báo này).

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia và cấp tỉnh năm 2024 thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa gửi về Sở KH&CN theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính. Trong đó, ngày tiếp nhận đề xuất đặt hàng nhiệm vụ là ngày tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi đóng dấu lên phong bì hồ sơ (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc ngày đóng dấu “đến” của Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp nộp trực tiếp); ngày tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trên môi trường điện tử.

3.Thời gian gửi đề xuất

Sở KH&CN Khánh Hòa nhận đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia và cấp tỉnh năm 2024 thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bắt đầu từ ngày ban hành văn bản hướng dẫn xây dựng đề xuất đến hết ngày 15/4/2023.

Sở KH&CN hướng dẫn xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia và cấp tỉnh năm 2024 thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện.

Mọi thông tin liên hệ Phòng Quản lý Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa. Điện thoại 0258. 3816884, Email: pqlcn.skhcn.@khanhhoa.gov.vn.

*Tải Biểu mẫu B1-ĐXNV tại đây

K.Oanh
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết