21/02/2023 16:09        

Tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Khánh Hòa

1. Kiến thức chung:

- Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 – Chương I (Từ Điều 3 đến Điều 8), Chương III (Điều 20 và Điều 21) và Chương V (Từ Điều 44 đến Điều 48).

- Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14.

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 – Chương II (Từ Điều 11 đến Điều 19) và Chương V (Từ Điều 52 đến Điều 57).

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 2/11/2019;

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 (Điều 3, Điều 4 và Điều 10).

- Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.

- Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu trữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ.

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

- Thông tư số 02/2021/TT-BKHCN ngày 10/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tiêu chí, phân loại, điều kiện thành lập, sát nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

- Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ;

- Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ;

- Quyết định số 743/QĐ-CTUBND ngày 28/03/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước.

- Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 09/03/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực KH&CN tỉnh Khánh Hòa

- Quyết định số 1388/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc đổi tên Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa thành Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Khánh Hòa và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức.

2. Kiến thức chuyên ngành:

Theo yêu cầu vị trí việc làm đăng ký dự tuyển. Đề xuất các ý tưởng nghiên cứu, triển khai ứng dụng các tiến bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phù hợp với chuyên môn tại vị trí dự tuyển.

H.Huy
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết