21/02/2023 11:00        

Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Khánh Hòa

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-SKHCN ngày 05/01/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ được phê duyệt tại Quyết định số 11/QĐ-SNV ngày 06/01/2023 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa.

Hội đồng tuyển dụng viên chức, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa cần tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ, cụ thể như sau:

1. Số lượng và yêu cầu trình độ viên chức cần tuyển dụng

TT

Mô tả vị trí việc làm

Chức danh

nghề nghiệp

Yêu cầu trình độ

chuyên môn

Nhu cầu tuyển dụng

1

- Thực hiện các nhiệm vụ KH&CN các cấp; Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các quy trình kỹ thuật công nghệ trong lĩnh vực lĩnh vực Nuôi trồng thủy sản.

- Tìm kiếm và tổ chức thực hiện hợp đồng dịch vụ tư vấn, xây dựng các mô hình, đề tài, dự án, lập báo cáo đánh giá quy trình công nghệ, triển khai các hoạt động kết nối cung cầu và tư vấn chuyển giao công nghệ.

Kỹ sư hạng III,

mã số: V.05.02.07

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản.

- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Ngoại ngữ: trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

01

2

- Thực hiện các nhiệm vụ KH&CN các cấp; Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các quy trình kỹ thuật công nghệ trong lĩnh vực lĩnh vực Nông nghiệp.

- Tìm kiếm và tổ chức thực hiện hợp đồng dịch vụ tư vấn xây dựng các mô hình, đề tài, dự án, lập báo cáo đánh giá quy trình công nghệ, triển khai các hoạt động kết nối cung cầu và tư vấn chuyển giao công nghệ.

Kỹ sư hạng III,

mã số: V.05.02.07

- Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Chăn nuôi hoặc Thú ý.

- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Ngoại ngữ: trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

01

3

- Thực hiện các nhiệm vụ KH&CN các cấp; Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các quy trình kỹ thuật công nghệ trong lĩnh vực lĩnh vực Công nghệ sinh học

- Tìm kiếm và tổ chức thực hiện hợp đồng dịch vụ tư vấn xây dựng các mô hình, đề tài, dự án, lập báo cáo đánh giá quy trình công nghệ, kiểm tra an toàn bức xạ, kiểm toán năng lượng, Sở hữu trí tuệ, ... triển khai các hoạt động kết nối cung cầu và tư vấn chuyển giao công nghệ.

Kỹ sư hạng III,

mã số: V.05.02.07

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ sinh học.

- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Ngoại ngữ: trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

01

4

- Thực hiện các nhiệm vụ KH&CN các cấp; Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các quy trình kỹ thuật công nghệ trong lĩnh vực lĩnh vực Cơ khí, Điện tử.

- Tìm kiếm và tổ chức thực hiện hợp đồng dịch vụ tư vấn xây dựng các mô hình, đề tài, dự án, lập báo cáo đánh giá quy trình công nghệ, kiểm tra an toàn bức xạ, kiểm toán năng lượng, Sở hữu trí tuệ, ... triển khai các hoạt động kết nối cung cầu và tư vấn chuyển giao công nghệ.

Kỹ sư hạng III,

mã số: V.05.02.07

- Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Cơ khí hoặc Điện tử

- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Ngoại ngữ: trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

01

5

- Thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng đầu mối thông tin KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở trong phạm vi tỉnh Khánh Hòa.

- Thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp liên quan đến công nghệ thông tin, thống kê...

Kỹ sư hạng III,

mã số: V.05.02.07

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Công nghệ thông tin.

- Ngoại ngữ:

+ Trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

+ Ưu tiên thông thạo kỹ năng nói, viết Tiếng Anh.

01

6

- Thực hiện các nhiệm vụ KH&CN các cấp; Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các quy trình kỹ thuật công nghệ trong lĩnh vực lĩnh vực Cơ khí Nông lâm nghiệp.

- Thu thập tư liệu, hỗ trợ công tác thông tin, thống kê KH&CN

Kỹ sư hạng III,

mã số: V.05.02.07

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Cơ khí nông lâm nghiệp.

- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Ngoại ngữ: trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

01

7

Thực hiện các nhiệm vụ KH&CN các cấp; Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các quy trình kỹ thuật công nghệ trong lĩnh vực lĩnh vực Nuôi trồng thủy sản

- Thu thập tư liệu, hỗ trợ công tác thông tin, thống kê KH&CN trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản

- Hỗ trợ công tác tổng hợp, báo cáo, xây dựng kế hoạch, tổng hợp, quản trị hành chính, nhân sự, thi đua, văn thư... của đơn vị.

- Hỗ trợ các Phòng trong một số hoạt động hàng ngày.

Chuyên viên,

mã số: 01.003

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản.

- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Ngoại ngữ: trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

01

Tổng cộng

07

2. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

- Đối tượng: Là người đã tốt nghiệp các trình độ đào tạo theo yêu cầu, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của ngạch đăng ký tham gia dự tuyển.

- Điều kiện đăng ký dự tuyển (Điều 22 Luật Viên chức):Người đăng ký dự tuyển phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch viên chức tuyển dụng và đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên (tính từ thời điểm đăng ký dự tuyển);

+ Có đơn xin đăng ký dự tuyển (theo mẫu), có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng;

+ Có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.Hình thức tuyển dụng:

Xét tuyển, gồm 02 vòng

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức: Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP) theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Người đăng ký dự tuyển viên chức phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

* Nộp kèm: 02 ảnh 4x6 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau);  05 phong bì dán tem, ghi rõ số điện thoại, địa chỉ khi cần liên hệ; Bản sao các văn bằng chứng chỉ liên quan.

2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng (Điều 17 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP): Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng nộp đầy đủ hồ sơ dự tuyển (kèm theo bản gốc để đối chiếu):

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- Hồ sơ được đựng trong bì giấy cỡ lớn (24 x 36) cm.

Trường hợp trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định sẽ bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 02/3/2023 – đến hết ngày 01/4/2023.   

Thời gian tổ chức tuyển dụng: Dự kiến đầu tháng 4/2023. Thời gian chính thức được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ (http://dostkhanhhoa.gov.vn).

6. Địa điểm tổ chức tuyển dụng:Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa.Địa chỉ: Nhà C3, Khu Liên cơ số I, Số 1 Trần Phú, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa.

7. Lệ phí nộp hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ xét tuyển.

8. Nội dung và tài liệu ôn tập

Nội dung tài liệu ôn tập được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN (Mục Công chức viên chức).

9. Lưu ý:Thí sinh tham dự thường xuyên truy cập vào Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ để nắm thông tin các thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm và tài liệu ôn tập.

Thông báo này được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ và niêm yết tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ./.      

K.Oanh
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết