31/01/2023 10:13        

Thông báo Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Thực hiện Quyết định số 2579/QĐ-BKHCN ngày 20/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thông báo đến các cơ quan, đơn vị và viện, trường trên địa bàn tỉnh biết và quan tâm đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ.

ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

1. Viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ thuộc nhóm chức danh nghiên cứu khoa học, đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Các cá nhân khác có nhu cầu bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghiên cứu khoa học.

MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG

1. Mục tiêu chung

Trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ để nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; góp phần xây dựng đội ngũ viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định.

2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng học viên có thể:

a) Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đảng và Nhà nước; xu hướng phát triển khoa học và công nghệ, những tiến bộ khoa học và công nghệ quan trọng trong nước và trên thế giới liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu;

b) Nắm được nội dung quản lý, phương pháp triển khai nghiên cứu, cách thức xác định, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, xây dựng và trình bày các báo cáo nghiên cứu khoa học; xử lý thông tin khoa học và công nghệ, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ;

c) Vận dụng kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với tiêu chuẩn nhóm chức danh nghiên cứu khoa học theo quy định.

*Xem chi tiết Quyết định số 2579/QĐ-BKHCN tại đây

K.Oanh

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết