Database 'dbo' does not exist. Make sure that the name is entered correctly. Quyết định phê duyệt và công bố kết quả Đề tài KH&CN cấp cơ sở “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) trong hồ tròn tại Khánh Hòa”
       
  16/01/2023 15:07        

Quyết định phê duyệt và công bố kết quả Đề tài KH&CN cấp cơ sở “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) trong hồ tròn tại Khánh Hòa”

Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) trong hồ tròn tại Khánh Hòa” do:

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Võ Thị Mỹ Dung - Viên chức Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ.

- Cơ quan chủ trì nhiệm vụ: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan thực hiện nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ.

- Xếp loại kết quả nhiệm vụ: Đạt

Vừa được phê duyệt và công bố kết quả theo Quyết định số 07/QĐ-SKHCN ngày 13/01/2023.  Theo đó, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ có trách nhiệm:

- Đề xuất tham mưu xây dựng nội dung và kinh phí để triển khai ứng dụng kết quả đề tài vào thực tiễn phục vụ sản xuất nông nghiệp tại địa phương;

- Tổ chức tư vấn, hướng dẫn và chuyển giao “Quy trình kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng trong hồ tròn” cho các đơn vị/địa phương khi có yêu cầu;

- Theo dõi và thực hiện báo cáo ứng dụng kết quả đề tài sau nghiệm thu về Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định.

*Xem chi tiết Quyết định tại đây

H.Huy

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Liên kết