30/12/2022 15:08        

Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống và thử nghiệm nuôi thương phẩm cá hồng đỏ (Lutjanus malabaricus Bloch & Schneider, 1801) tại Khánh Hòa” (Từ tháng 12/2022 đến tháng 6/2025)

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống và thử nghiệm nuôi thương phẩm cá hồng đỏ (Lutjanus malabaricus Bloch & Schneider, 1801) tại Khánh Hòa

  2. Cấp quản lý nhiệm vụ:

 Quốc gia

 Bộ

 Tỉnh

 Cơ sở

  3. Mức độ bảo mật:

 Bình thường

 Mật

 Tối mật

 Tuyệt mật

4. Mã số nhiệm vụ (nếu có): ĐT-2022-40304-ĐL

5. Tên tổ chức chủ trì: Trường Đại học Nha Trang

- Họ và tên thủ trưởng: Trang Sĩ Trung

- Địa chỉ: 02 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Thọ, Nha Trang, 

- Điện thoại: 02583 831149

  

  • Tỉnh/thành phố: Khánh Hòa
  • Fax:

6. Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

7. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

- Họ và tên: Nguyễn Văn Minh               

- Giới tính: Nam

- Trình độ học vấn: Tiến sĩ

- Chức danh khoa học:

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại: 0915567220

- E-mail: minhnguyen@ntu.edu.vn

8. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi rõ tên, chức danh khoa học và học vị):

- PGS.TS. Lê Minh Hoàng - Trường Đại học Nha Trang

- ThS. Phạm Thị Anh - Trường Đại học Nha Trang

- ThS. Phan Văn Út - Trường Đại học Nha Trang

- ThS. Nguyễn Đắc Kiên - Trường Đại học Nha Trang

- ThS. Phạm Thị Khanh - Trường Đại học Nha Trang

9. Mục tiêu nghiên cứu:

- Mục tiêu chung: Xây dựng được quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá hồng đỏ và có được kết quả ban đầu về thử nghiệm nuôi thương phẩm cá hồng đỏ trong lồng bằng thức ăn công nghiệp phù hợp với điều kiện sản xuất tại Khánh Hòa.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Xây dựng và nuôi vỗ đàn cá hồng đỏ bố mẹ thành thục, kích cỡ 2,0-3,0 kg/con: 200 con, tỷ lệ sống >70%, tỷ lệ thành thục của cá bố mẹ >75%;

+ Xây dựng được quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá hồng đỏ tại Khánh Hòa với các chỉ tiêu kỹ thuật: tỷ lệ sống của cá bố mẹ >70%, tỷ lệ thành thục >75%, tỷ lệ thụ tinh của trứng ≥ 70%, tỷ lệ nở ≥70%, tỷ lệ sống giai đoạn ấu trùng lên cá hương từ 3-5%, tỷ lệ sống giai đoạn cá hương lên cá giống > 60%;

+ Sản xuất đàn cá hương cỡ 2,0 – 2,5 cm: 50.000 con, đàn cá giống cá hồng đỏ cỡ 4 - 5 cm: 25.000 con;

+ Chuyển giao cho 02 đơn vị sản xuất giống cá hồng đỏ, mỗi đơn vị sản xuất được >10.000 con giống, tỷ lệ sống >60%; kích cỡ 4 -5cm;

+ Nuôi thử nghiệm cá hồng đỏ trong lồng: 02 mô hình, 500kg cá hồng đỏ/mô hình; kích cỡ thương phẩm 0,8-1,0kg/con;

+ Xây dựng Dự thảo Quy trình nuôi thương phẩm cá hồng đỏ trong lồng bằng thức ăn công nghiệp với các tiêu chí kỹ thuật cơ bản;

+ Đào tạo cho 05 kỹ thuật viên nắm vững quy trình kỹ thuật sản xuất giống; 30 lượt người dân được tập huấn quy trình;

+ Công bố 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước được Hội đồng giáo sư Nhà nước tính điểm.

10. Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

- Nội dung 1: Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi vỗ cá bố mẹ, kích thích sinh sản và ấp nở trứng cá hồng đỏ

- Nội dung 2: Xây dựng quy trình kỹ thuật ương cá hồng đỏ từ cá bột lên cá giống

- Nội dung 3:Thử nghiệm nuôi thương phẩm cá hồng đỏ trong lồng bằng thức ăn công nghiệp.

- Nội dung 4: Xây dựng mô hình sản xuất giống, nuôi thương phẩm, hội nghị tập huấn nhân rộng mô hình

11. Lĩnh vực nghiên cứu:(3)  40502 Nuôi trồng thủy sản

12. Mục tiêu kinh tế - xã hội của nhiệm vụ:(4) 1206 – Phát triển sản xuất và công nghệ nông nghiệp.

13. Phương pháp nghiên cứu:

Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của thức ăn cho cá bố mẹ lên khả năng sinh sản, chất lượng trứng, ấu trùng của cá hồng đỏ

Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của loại hormone kích thích sinh sản lên khả năng sinh sản, chất lượng trứng, ấu trùng của cá hồng đỏ

Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng của hàm lượng chất làm giàu DHA Protein Selco lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và chất lượng của ấu trùng cá hồng đỏ

Thí nghiệm 4: Ảnh hưởng của tần suất cho ăn lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và chất lượng của cá giống cá hồng đỏ

Thí nghiệm 5: Ảnh hưởng của mật độ ương lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và chất lượng của cá giống cá hồng đỏ

Thí nghiệm 6: Ảnh hưởng của thức ăn đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá từ giai đoạn giống lên kích cỡ 80-100g.

Thí nghiệm 7: Ảnh hưởng của mật độ đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá từ giai đoạn giống lên 80-100g.

Kỹ thuật sử dụng, phương pháp xác định các chỉ tiêu và xử lý số liệu

- Phương pháp xác định các yếu tố môi trường

- Phương pháp xác định các chỉ tiêu sinh sản, chất lượng trứng, ấu trùng

- Phương pháp xác định tỷ lệ sống, tốc độ sinh trưởng và hệ số FCR

- Phương pháp xử lý số liệu

14. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

1. Sản phẩm dạng I:

-  200 con cá hồng đỏ bố mẹ thành thục, kích cỡ: 2-3kg/con, tỷ lệ sống > 70%; tỷ lệ thành thục >75%;

  - 50.000 con cá hương, kích cỡ 2-2,5cm;

  - 25.000 con cá giống hồng đỏ kích cỡ 4-5cm từ nguồn sản xuất nhân tạo;

  - Sản xuất đạt số lượng trên 20.000 con cá giống hồng đỏ kích cỡ 4-5cm tại 02 mô hình tiếp nhận kỹ thuật sản xuất giống (trên 10.000 con/mô hình);

  - 1.000kg cá hồng đỏ thương phẩm sản xuất tại 2 mô hình nuôi thử nghiệm thương phẩm, kích cỡ 0,8 – 1,0 kg/con,thời gian nuôi 12 – 14 tháng.

2. Sản phẩm dạng II:

- 02 mô hình sản xuất giống cá hồng đỏ nhận chuyển giao với sản phẩm cá giống kích cỡ 4-5cm, quy mô >10.000con/mô hình,tỷ lệ sống >60%;

- 02 mô hình nuôi thương phẩm cá hồng đỏ bằng thức ăn công nghiệpnhận chuyển giao với sản lượng 500 kg/mô hình, cá thương phẩm đạt kích cỡ 0,8-1,0kg/con, thời gian nuôi 12-14 tháng;

- 11 cuốn báo cáo tổng hợp kết quả đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống và thử nghiệm nuôi thương phẩm cá hồng đỏ (Lutjanus malabaricus Bloch & Schneider, 1801) tại Khánh Hòa” trong đó có 05 cuốn in bìa cứng mạ vàng, ảnh màu;

- 01 bộ báo cáo Quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá hồng đỏ với các thông số kỹ thuật cơ bản: Tỷ lệ sống của cá bố mẹ >70%, tỷ lệ thành thục >75%, tỷ lệ thụ tinh ≥ 70%, tỷ lệ nở ≥ 70%, tỷ lệ sống cá hương đạt từ 3-5%, tỷ lệ sống cá giống >60%.

- 01 bộ dự thảo Quy trình nuôi thương phẩm cá hồng đỏ trong lồng bằng thức ăn công nghiệp với các tiêu chí kỹ thuật cơ bản: thời gian nuôi 12-14 tháng, kích cỡ cá thu hoạch 0,8-1,0kg/con, tỷ lệ sống >70%, FCR ≤ 2,5.

- 01 bộ Tài liệu tập huấn Quy trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá hồng đỏ.

- 05 kỹ thuật viên của cơ sở tiếp nhận được đào tạo nắm vững về kỹ thuật sản xuất giống cá hồng đỏ; 30 lượt người dân được tập huấn kỹ thuật sản xuất giống, nuôi thương phẩm cá hồng đỏ;

- 01 bản báo cáo tóm tắt kết quả đề tài.

3. Sản phẩm dạng III:

- Có 02 bài báo khoa học được đăng trên Tạp chí chuyên ngành trong nước;

- Hỗ trợ tham gia đào tạo 01 thạc sĩ chuyên ngành nuôi trồng thủy sản.

15. Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:

Phạm vi và địa chỉ ứng dụng: các cơ sở/doanh nghiệp sản xuất giống và nuôi cá biển, Trung Tâm Khuyến nông, Trung tâm Thông tin và ứng dụng KH&CN, Viện Nuôi trồng Thủy sản – Trường Đại học Nha Trang, Công ty TNHH Nghiên cứu, sản xuất giống và dịch vụ NTTS.

Nguồn cá hồng đỏ giống do đề tài sản xuất ra sẽ cung cấp cho người nuôi thương phẩm tại địa phương cũng như các tỉnh lân cận, đồng thời chủ động mùa vụ hơn so với con giống khai thác ngoài tự nhiên.

Quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá hồng đỏ có thể áp dụng vào các trại sản xuất giống cá biển nhằm đa dạng hóa đối tượng sản xuất, tạo việc làm cho người dân, góp phần thúc đẩy nghề nuôi cá biển tại địa phương phát triển. Các thông số kỹ thuật và các dẫn liệu khoa học khác là tài liệu tham khảo tốt cho người sản xuất giống cá biển, sinh viên ngành nuôi trồng thủy sản và các nhà nghiên cứu cá biển nói chung và cá hồng đỏ nói riêng.

16. Thời gian thực hiện: 30 tháng; Từ tháng 12/2022 đến tháng 6/2025

17. Kinh phí được phê duyệt: 2.266,193 triệu đồng

Trong đó kinh phí SNKH cấp: 1.322,048triệu đồng

18. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 3427/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa

19. Hợp đồng thực hiện: số 2003/HĐ - SKHCN ngày 21 tháng 12 năm 2022

K.Dàn
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết