28/11/2022 15:26        

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm thiết bị họp trực tuyến tại Sở Khoa học và Công nghệ

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 213/QĐ-SKHCN ngày 28/11/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm thiết bị họp trực tuyến tại Sở Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, Văn phòng Sở có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị họp trực tuyến tại sở khoa học và công nghệ

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua sắm thiết bị họp trực tuyến tại Sở Khoa học và Công nghệ

268.455.000

Ngân sách tỉnh

Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 11/2022

Trọn gói

30 ngày

Tr.Hương

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết