02/07/2021 16:16        

Kế hoạch hỗ trợ xây dựng, phát triển và vận hành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021 – 2025

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP , ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2025; Quyết định số 844/QĐ-TTg , ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” và Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg , ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 663/TTr-SKHCN ngày 20/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ xây dựng, phát triển và ban hành Hệ thống khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021 - 2025 cụ thể như sau:

I. ĐỊNH HƯỚNG

1. Định hướng

a) Xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, tập trung vào đối tượng sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và doanh nghiệp; các thanh niên, học sinh các trường trung học phổ thông toàn tỉnh; chú trọng nâng cao nhận thức và năng lực của phụ nữ về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; khuyến khích nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, gia tăng giá trị trong doanh nghiệp; lấy khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng phát triển kinh tế-xã hội; nhằm từng bước xây dựng Khánh Hòa thành điểm đến hấp dẫn cho cộng đồng khởi nghiệp, doanh nghiệp cho đến năm 2025, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

b) Phát triển và vận hành Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, trên cơ sở Đề án 844 của Chính phủ về “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ; Đề án 1665 về “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến 2025” và Đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”.

2. Các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển đổi mới sáng tạo

a) Du lịch và dịch vụ (dịch vụ ăn uống, dịch vụ nông nghiệp).

b) Nông nghiệp.

c) Công nghệ thông tin và truyền thông.

d) Công nghiệp phụ trợ (hướng vào ngành khai thác và chế biến thủy sản, công nghiệp thực phẩm).

đ) Ngoài 04 lĩnh vực ưu tiên trên, hỗ trợ các Dự án Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trong các lĩnh vực khác phục vụ thiết thực cho phát triển tỉnh Khánh Hòa.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

a) Nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh. Hình thành tư duy và phát huy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng; trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trong thanh niên, học sinh các trường trung học phổ thông, sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp.

b) Tạo lập môi trường thuận lợi thông qua việc hoàn thiện Hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của tỉnh, từng bước hoàn thiện cơ chế, hành lang pháp lý và nâng cao năng lực của các thành phần tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Chú trọng hình thành cơ chế, chính sách đột phá nhằm hỗ trợ và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên, học sinh hình thành, hiện thực hóa và thương mại hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp thông qua các Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp, Vườn ươm Khởi nghiệp, Trung tâm ươm tạo Khởi nghiệp, góp phần hỗ trợ và thúc đẩy các doanh nghiệp trẻ ngay từ cấp Trường Trung học, Đại học.

c) Hỗ trợ, thúc đẩy, quá trình hình thành và phát triển ý tưởng, dự án thành doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua hoạt động của các Vườn ươm Khởi nghiệp, Trung tâm Tăng tốc Khởi nghiệp,…, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về việc hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên việc khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ và mô hình kinh doanh mới.

d) Hỗ trợ thành lập và vận hành mạng lưới các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, bao gồm: vườn ươm Khởi nghiệp, Trung tâm Tăng tốc Khởi nghiệp, Quỹ đầu tư cho Khởi nghiệp,... trên địa bàn và kết nối với vùng, quốc gia. Hình thành và phát triển Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh, kết nối các nhà đầu tư, các Quỹ đầu tư và xây dựng mạng lưới các nhà đầu tư tỉnh.

đ) Phát triển mạnh, đa dạng hóa kênh thông tin, truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức các hình thức ghi nhận, tôn vinh những tấm gương, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thành công trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Thành lập Ban điều hành Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh; Quy chế hoạt động, phân công phạm vi quản lý, vai trò, trách nhiệm của từng thành viên.

- Tập trung hoạt động tuyên truyền, truyền thông, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng và năng lực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho từng nhóm đối tượng khác nhau.

- Xây dựng và hoàn thiện quy định thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp địa phương hàng năm theo chủ đề.

- Xây dựng, hình thành 20 Chuyên gia tư vấn đổi mới sáng tạo doanh nghiệp.

- Hỗ trợ phát triển 10 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Kết nối ít nhất 02 Quỹ đầu tư mạo hiểm hỗ trợ đầu tư cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Thúc đẩy, hỗ trợ phát triển 04 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó ít nhất có 01 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và 01 doanh nghiệp do sinh viên thành lập.

- Hình thành từ 2 đến 3 cơ sở ươm tạo, ý tưởng, dự án (Vườn ươm Khởi nghiệp, Trung tâm Tăng tốc Khởi nghiệp,...), không gian làm việc chung. (Co-working).

- Ứng dụng khoa học kỹ thuật số, công nghệ mới trong việc tổ chức vận hành Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói chung và tuyên truyền, thúc đẩy việc ứng dụng các nền tảng công nghệ nhằm số hóa doanh nghiệp ngay từ lúc khởi nghiệp.

- 100% các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh: Có kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và thành lập Câu lạc bộ sinh viên khởi nghiệp.

- 70% học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông được tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trong thời gian đầu nhập học và trước khi tốt nghiệp.

*Xem chi tết Kế hoạch tại đây

H.Huy
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết