09/11/2022 09:54        

Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nhân tài trên địa bàn Khánh Hòa

Ngày 23/9/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Nghị quyết số 11/2022/NQ- HĐND về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nhân tài trên địa bàn Khánh Hòa.

Nghị quyết này tổng hợp tất cả nội dung đã được quy định tại Nghị quyết số 07/2014/NQHĐND ngày 09/7/2014 của HĐND tỉnh về việc chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các Nghị quyết sửa đổi, bổ sung: số 03/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015; Nghị quyết số 07/2017/NQHĐND ngày 07/7/2017; Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 09/7/2019; đồng thời, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Theo đó, có một số nội dung thay đổi so với các quy định trước đây, cụ thể:

1. Bãi bỏ đối tượng áp dụng: “3. Sinh viên là người dân tộc thiểu sổ, có hộ khẩu gia đình thường trú ở Khảnh Hòa học các ngành nghề mà tỉnh có nhu cầu tại các trường đại học công lập hệ chỉnh quy, có cam kết tham gia vào lực lượng nguồn quy hoạch dự bị dài hạn của tỉnh.”

2. Sửa đổi Điều 3. Mục đích, yêu cầu và điều kiện hỗ trợ.

3. Sửa đổi Điều 8. Trợ cấp thực hiện và bảo vệ luận án tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên khoa cấp I, cấp II ngành y tế

4. Bãi bỏ nội dung Phần III Quy định ban hành kèm Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ đào tạo nguồn cán bộ dự bị dài hạn.

5. Bổ sung nội dung điều khoản chuyển tiếp: “Các trường hợp nguồn cán bộ dự bị dài hạn đã được cử đi đào tạo và đang còn trong thời gian học, sẽ tiếp tục được hưởng chế độ theo Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho đến khi kết thúc khóa học”.

6. Sửa đổi quy định: “Ngân sách tỉnh bố trí kinh phí cho Sở Nội vụ để thực hiện chế độ hỗ trợ đào tạo nguồn cán bộ dự bị dài hạn và chế độ thu hút nhân tài” thành: “Ngân sách tỉnh bố trí kinh phí cho Sở Nội vụ để thực hiện chế độ thu hút nhân tài”.

^ Xem Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND tại đây.

H.Nhung
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết