20/07/2022 14:50        

Đề nghị cung cấp hồ sơ, báo cáo cho công tac kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong các CQHCNN năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 6064/KH-UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022; Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KHCN) sẽ thực hiện kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (gọi tắt là HTQLCL) của Quý cơ quan thông qua hồ sơ và báo cáo theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Để đảm bảo đầy đủ thông tin, số liệu phục vụ cho việc đánh giá chính xác tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (viết tắt là CQHCNN) trong năm 2022, Sở KHCN yêu cầu Quý cơ quan thực hiện báo cáo và cung cấp hồ sơ phục vụ cho công tác kiểm tra, cụ thể như sau:

- Phạm vi báo cáo: Báo cáo về tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL của cơ quan năm 2022; bao gồm tất cả các phòng, ban, cơ quan, đơn vị xây dựng, áp dụng chung HTQLCL; số liệu báo cáo bao gồm một số nội dung của năm 2021 và một số nội dung được tính từ đầu năm 2022 đến ngày báo cáo, ước thực hiện đến ngày 31/12/2022.

- Nội dung báo cáo: Theo Mẫu đề cương báo cáo tại Phụ lục I đính kèm

- Thời hạn gửi báo cáo và cung cấp các thông tin dạng văn bản cho SởKHCN để kiểm tra: Chậm nhất trong ngày 10/8/2022.

Sở KHCN sẽ không xem xét, kiểm tra đối với CQHCNN gửi các thông tin dạng văn bản, báo cáo sau thời hạn nêu trên.

Báo cáo theo đề cương của Quý cơ quan gửi về Sở KHCN Khánh Hòa, thông qua địa chỉ:

-Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Khánh Hòa (gọi tắt là Chi cục TCĐLCL)

- Địa chỉ: Số 11 (số mới 37) Hùng Vương, thành phố Nha Trang

- Điện thoại: 0258 3524274, 0258 3522555 - E.mail: cctcdlcl@khanhhoa.gov.vn.

*Xem và tải về tại đây:

- Mẫu đề cương báo cáo

-Công văn đề nghị báo cáo và các Phụ lục đính kèm

Thanh Thanh CC
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết