20/05/2022 16:24        

Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (DNKHCN); Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN ngày 17/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về DNKHCN và Quyết định số 153/QĐ-BKHCN ngày 21/02/2022 của Bộ KH&CN ban hành Kế hoạch triển khai Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN ngày 17/11/ 2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN; Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển DNKHCN tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Kế hoạch).

Theo đó, Sở KH&CN được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp tổ chức triển khai Kế hoạch này.

MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, các cơ sở ươm tạo, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận được với các chính sách mới của Nhà nước. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình đổi mới công nghệ, khai thác sáng chế, giải pháp hữu ích; đăng ký, chủ trì triển khai các nhiệm vụ KH&CN hằng năm để phát triển nâng cao giá trị của các sản phẩm KH&CN. Hỗ trợ DNKHCN trong việc đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm KH&CN, tạo giá trị gia tăng.

- Phấn đấu đến năm 2025 hỗ trợ và phát triển thêm từ 10 - 15 DNKHCN.

- Đến năm 2030 hỗ trợ và phát triển được 40 - 50 DNKHCN trên địa bàn tỉnh. Trong đó có ít nhất 03 DNKHCN điển hình có đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; xây dựng và phát triển thương hiệu, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa; vận hành hiệu quả mô hình hợp tác liên kết giữa các tổ chức, cá nhân đáp ứng tiêu chí phát triển bền vững và đạt hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp.

NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách kết hợp điều tra khảo sát và xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh

- Thông tin tuyên truyền về Kế hoạch và kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc Kế hoạch trên các phương tiện báo chí truyền thông và các hội nghị, hội thảo thường niên.

- Điều tra, khảo sát, thống kê, xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại các tổ chức, doanh nghiệp có tiềm năng để hỗ trợ và phát triển DNKHCN; Đề xuất, triển khai xây dựng các giải pháp, mô hình liên kết để vận hành phù hợp góp phần đẩy nhanh việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học có nguồn gốc từ ngân sách từ các viện, trường đại học cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng các chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, đối thoại về DNKHCN trên các phương tiện báo, đài phát thanh truyền hình; Đẩy mạnh hoạt động Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN 

  • Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các sự kiện kết nối cung - cầu công nghệ (Techmart, Techfest, Techdemo), hội nghị chuyển giao kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ, triển lãm sáng chế, triển lãm sản phẩm KH&CN có khả năng thương mại hóa.

2. Đào tạo, tập huấn

a. Đối tượng:

- Các doanh nghiệp có hoạt động KH&CN đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Các doanh nghiệp đã đăng ký DNKHCN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Các tổ chức tổ chức thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức dịch vụ tư vấn pháp lý và tài chính khởi nghiệp, tổ chức định giá công nghệ.

- Đội ngũ quản lý hoạt động KH&CN của các Viện, Trường, Trung tâm nghiên cứu; của UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

b. Nội dung đào tạo, tập huấn:

- Kiến thức về DNKHCN; ươm tạo công nghệ, ươm tạo DNKHCN; cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ hình thành và phát triển DNKHCN.

- Kiến thức chuyên sâu về quản lý tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển thương hiệu của DNKHCN; kiến thức về sở hữu trí tuệ…

c. Mức hỗ trợ:

Hỗ trợ 100% kinh phí từ ngân sách nhà nước chi công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, biên soạn tài liệu giảng dạy cho đối tượng là cán bộ, công chức; các tổ chức KH&CN công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh và các đối tượng thuộc doanh nghiệp.

Nội dung và định mức hỗ trợ kinh phí áp dụng theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các quy định khác có liên quan.

d. Phương thức thực hiện:

Việc đào tạo lồng ghép vào Kế hoạch đào tạo hàng năm, hoạt động triển khai Kế hoạch hỗ trợ xây dựng, phát triển và vận hành Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021 - 2025 (Kế hoạch số 5673/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa); Lồng ghép vào kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Kế hoạch số 5567/KH-UBND ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa) và kế hoạch đào tạo hàng năm do Bộ KH&CN và các bộ, ngành liên quan tổ chức.

3. Hỗ trợ ươm tạo và đăng ký trở thành DNKHCN

a. Đối tượng hỗ trợ:

- Tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp kết quả nhiệm vụ KH&CN có khả năng ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm mới có khả năng thương mại hóa, có sức cạnh tranh trên thị trường để làm cơ sở thành lập DNKHCN hoặc chuyển giao kết quả KH&CN đó cho tổ chức, cá nhân khác để thành lập DNKHCN.

- Các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, các doanh nghiệp tiềm năng đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định 13/2019/NĐ-CP và Thông tư 10/2021/TT-BKHCN.

- Các cơ sở ươm tạo đáp ứng đủ điều kiện.

b. Nội dung hỗ trợ: Tư vấn cho doanh nghiệp có tiềm năng đáp ứng đủ điều kiện để trở thành doanh nghiệp KH&CN (theo Điều 6 Nghị định 13/2019/NĐ-CP và Điều 3, 4 và 5 Thông tư 10/2021/TT-BKHCN), xây dựng, hoàn thiện hồ sơ để được công nhận là DNKHCN.

c. Kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh, nguồn kinh phí đối ứng của doanh nghiệp.

d. Cách thức hỗ trợ: Thông qua việc triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp tỉnh theo quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước, cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước; Thông qua yêu cầu chuyển giao công nghệ trong nước và nước ngoài theo nhu cầu của doanh nghiệp; thông qua các quy định hiện hành khác.

đ. Định mức hỗ trợ: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21/02/2011 của Bộ Tài chính, Bộ KH&CN hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí; Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các quy định, định mức hỗ trợ hiện hành khác.

4. Hỗ trợ để ưu tiên phát triển và ưu đãi cho DNKHCN

4.1. Đối tượng hỗ trợ:

Doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN:

- Có phương án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ đ đa dạng hóa sản phẩm hoặc đổi mới, phát triển công nghệ trên cơ sở công nghệ do doanh nghiệp sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp.

- Có hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN;

- Có tỷ lệ doanh thu từ sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN đạt tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp.

4.2. Nội dung hỗ trợ:

Hỗ trợ ưu tiên phát triển DNKHCN

- Lựa chọn và giao kết quả KH&CN hình thành từ nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước cho doanh nghiệp khi có nhu cầu và đủ điều kiện để ứng dụng vào sản xuất kinh doanh theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP; Điều 25 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nướcThông tư 02/2020/TT-BKHCN ngày 10/8/2020 hướng dẫn thi hành Khoản 1 Điều 41 Nghị định 70/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước.

- Hỗ trợ kinh phí nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ để đa dạng hóa sản phẩm hoặc đổi mới công nghệ, phát triển công nghệ mới, thử nghiệm hoàn thiện sản phẩm mới để tạo ra sản phẩm mới có sức cạnh tranh trên thị trường; hỗ trợ tư vấn các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường;

- Hướng dẫn các DNKHCN tiếp cận, tham gia thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các đề án, chương trình, đề tài hoặc dự án KH&CN cấp quốc gia;

- Hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với DNKHCN tự đầu tư nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hoặc nhà nước mua kết quả nghiên cứu từ doanh nghiệp;

- Hỗ trợ DNKHCN trong việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ, công nhận, đăng ký lưu hành sản phẩm hình thành từ kết quả của nhiệm vụ KH&CN để phát triển sản phẩm mới (Khoản 4, Điều 17, Nghị định 13/2019/NĐ-CP).

Hỗ trợ ưu đãi dành cho DNKHCN phát triển

- Ưu đãi về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

- Ưu đãi về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

- Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

- Ưu đãi về miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ.

- Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP và quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

-  Hướng dẫn, hỗ trợ DNKHCN tiếp cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP và các quy định của tỉnh; vay vốn từ các Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển KH&CN; các chính sách ưu đãi tín dụng của Ngân hàng phát triển Việt Nam.

- Hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp và các nguồn huy động hợp pháp khác để thương mại hóa kết quả KH&CN theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP; đổi mới công nghệ, ươm tạo công nghệ, ươm tạo DNKHCN, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

- Hướng dẫn, giới thiệu DNKHCN tham gia các dự án hỗ trợ thương mại hóa kết quả KH&CN, tài sản trí tuệ của Nhà nước theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP; Kết nối DNKHCN với các sự kiện, trang thông tin điện tử kết nối đầu tư.

- Giới thiệu DNKHCN đầu tư cho cơ sở vật chất - kỹ thuật hoạt động giải mã công nghệ để Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia xem xét, hỗ trợ vốn, bảo lãnh vay vốn, hỗ trợ lãi suất vay theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

- Giới thiệu DNKHCN tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị để Quỹ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa xem xét cho vay theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 13/2019/NĐ-CPPhối hợp Bộ KH&CN hướng dẫn doanh nghiệp hưởng các hỗ trợ khác quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 17 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

5. Hoạt động vinh danh, khen thưởng đối với DNKHCN

a. Đối tượng:

- Các doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí các giải thưởng về KH&CN theo quy định.

- Các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ- CP của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng; Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ quy định về giải thưởng Hồ Chí minh, giải thưởng nhà nước và các giải thưởng khác về KH&CN; Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế sáng kiến của tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế khen thưởng tỉnh Khánh Hòa.

- Các DNKHCN đáp ứng các tiêu chí quy định tại Quyết định số 3263/QĐ-BKHCN ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành Quy chế tổ chức xét chọn, vinh danh “DNKHCN tiêu biểu”.

b. Nội dung:

- Đề cử, giới thiệu doanh nghiệp có hoạt động KH&CN tham gia các giải thưởng có uy tín do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì, phối hợp tổ chức xét tặng giải thưởng theo quy định của pháp luật về giải thưởng KH&CN (Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước về KH&CN, Giải thưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật Việt Nam VIFOTEC, Giải thưởng Chất lượng quốc gia,...);

- Định kỳ 02 năm một lần đề cử, giới thiệu DNKHCN tiêu biểu đáp ứng các tiêu chí theo quy định để Bộ KH&CN xét chọn, vinh danh (Theo Quyết định số 3263/QĐ-BKHCN ngày 06/11/2019 của Bộ KH&CN ban hành Quy chế tổ chức xét chọn, vinh danh “DNKHCN tiêu biểu”).

- Xét tặng giải thưởng KH&CN tỉnh Khánh Hòa cho các công trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ của tác giả và nhóm tác giả theo các tiêu chuẩn tại Quyết định số 1078/QĐ-UBND 12/5/2020 của UBND tỉnh.

* Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.

T.Lộc

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết