11/07/2022 14:25        

Quyết định công nhận và giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện đề tài “Một số giống cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế phù hợp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”

Đề tài “Một số giống cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế phù hợp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ là cơ quan chủ trì và Tiến sĩ Nguyễn Thanh Phương làm chủ nhiệm đề tài; thời gian thực hiện đề tài: 57 tháng (từ tháng 05/2017 đến tháng 01/2022, trong đó thời gian điều chỉnh 24 tháng, theo Công văn số 2396/UBND-KGVX ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian, địa điểm thực hiện Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh).

Ngày 05/7/2022 UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 1903/QĐ-UBND về việc công nhận và giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Một số giống cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế phù hợp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”. Theo Điều 3 của Quyết định, kết quả đề tài được bàn giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa để triển khai ứng dụng kết quả đề tài vào thực tiễn.

*Xem chi tiết Quyết định tại đây.

C.Nhung
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết