30/06/2022 16:27        

Họp Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu đề tài “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới tại Khánh Hòa”

Ngày 28/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài khoa học cấp tỉnh Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới tại Khánh Hòa do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là đơn vị chủ trì thực hiện, Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Viết Thảo.

Qua 28 tháng triển khai thực hiện, đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu theo thuyết minh được phê duyệt, đảm bảo số lượng và chất lượng theo yêu cầu. Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng HCMinh tại Việt Nam và Khánh Hòa trong tình hình mới, xây dựng Bộ tiêu chí (gồm 5 tiêu chí) đánh giá chất lượng, hiệu quả vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay; từ đó vận dụng phân tích thực trạng tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước và cụ thể tại tỉnh Khánh Hoà. Đề tài thực hiện đánh giá thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong lĩnh vực kinh tế và hội nhập quốc tế; lĩnh vực văn hóa xã hội; trong phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng và xây dựng hệ thống chính trị tại Khánh Hòa giai đoạn 2010 – 2018. Đề tài cũng đề ra phương hướng, giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh yêu cầu và nhiệm vụ mới.

Đề tài là nguồn tài liệu bổ ích, cung cấp cho các nhà lãnh đạo, nhà quản lý tỉnh Khánh Hòa trong việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế, văn hóa.... đến năm 2030. Đề tài góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành động của lãnh đạo các tổ chức, các doanh nghiệp, cán bộ, Đảng viên trong việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đề tài được Hội đồng KH&CN đánh giá, xếp loại: ĐẠT.

K.Dàn
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết