01/07/2022 09:50        

Thông báo đề xuất đặt nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh”

Thực hiện Công văn số 1449/BKHCN-VP ngày 22/6/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thông báo kêu gọi đề xuất đặt nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh”, mã số: KC.01/21-30

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là đơn vị) biết, phổ biến và triển khai thực hiện Quyết định số 1002/QĐ-BKHCN ngày 15/6/2022 của Bộ KH&CN về việc phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030.

Căn cứ mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm và yêu cầu đối với sản phẩm khoa học theo Quyết định số 1002/QĐ-BKHCN ngày 15/6/2022 của Bộ KH&CN đề xuất theo mẫu kèm theo và theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Hồ sơ đặt hàng gửi về Sở KH&CN chậm nhất là ngày 20/7/2022 (đối với đề xuất tham gia đợt 2) và ngày 20/9/2022 (đối với đề xuất tham gia đợt 3) để Sở KH&CN tổng hợp, tổ chức Hội đồng KH&CN tư vấn xác định nhiệm vụ trước khi tham mưu trình UBND tỉnh xem xét đề xuất đặt hàng gửi Bộ KH&CN theo đúng trình tự thủ tục và thời gian quy định.

Sở KH&CN rất mong nhận được sự quan tâm đăng ký đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh”, mã số: KC.01/21-30 từ các cơ quan, đơn vị.

Xem và tải về tại đây:

- Mẫu phiếu đề xuất đặt hàng và Sơ đồ quy trình đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh”, mã số: KC.01/21-30;

Công văn 1449/BKHCN-VP ngày 22/6/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Quyết định số 1002/QĐ-BKHCN ngày 15/6/2022 của Bộ KH&CN về việc phê duyệt 1449/BKHCN-VP ngày 22/6/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

C.Nhung
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết