10/06/2022 10:56        

Quy chế Tiếp công dân của Sở K&CN tỉnh Khánh Hòa

Sở KH&CN vừa ban hành Quyết định 76/QĐ-SKHCN ngày 10/6/2022  về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân của Sở K&CN tỉnh Khánh Hòa.

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

1. Quy chế này quy định việc tổ chức tiếp công dân tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

2. Quy chế này được áp dụng đối với công chức, viên chức và các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân hoặc được giao nhiệm vụ tiếp công dân.

Mục đích của việc tiếp công dân.

1. Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định pháp luật, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

2. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

*Xem chi tiết Quyết định và Quy chế tại đây.

K.Oanh

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết