26/05/2022 10:53        

Hưởng ứng Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam (01/6 – 08/6) và Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2022

Chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới năm nay là “Hồi sinh: Cùng hành động vì đại dương” thể hiện tầm quan trọng của các hoạt động phối hợp giữa các quốc gia và tổ chức giúp hồi sinh đại dương, phục hồi các hệ sinh thái biển bị suy thoái, bảo tồn tài nguyên và môi trường biển với mục tiêu phát triển bền vững.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”. Nhằm rà soát, từng bước khắc phục những vấn đề tồn tại trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của BCH Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tình hình thực tiễn.

Để tổ chức thành công Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam (01/6 – 08/6) và Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, căn cứ công văn hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 2261/BTNMT-TCBHĐVN ngày 29/4/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 1747/STNMT-CCBHĐ ngày 06/5/2022 đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi lĩnh vực phụ trách, chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ quan thông tin, báo chí để xây dựng và triển khai một số hoạt động như sau:

- Tập trung tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển đảo; các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; tài nguyên, môi trường biển, đảo; phát triển bền vững kinh tế biển,...trên cơ sở nội dung Nghị quyết số 36/NQ-TW của BCH Trung ương; triển khai các nội dung liên quan đến biển, đảo được nêu trong Hướng dẫn số 35- HD/BTGTW ngày 31/12/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Chương trình hành động số 31-CTr/TU, ngày 05/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh”; Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 24/02/2022 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về kế hoạch tuyên truyền biển, đảo năm 2022; công văn số 99/UBND-KGVX ngày 22/03/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về tuyên truyền biển, đảo năm 2022.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2022 theo hướng hiệu quả, sáng tạo, mạnh dạn đổi mới trong các phương thức, hình thức truyền thông, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng. Treo băng rôn, pano, áp phích về các chủ đề nêu trên (khuyến khích sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường) ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc,...nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường biển, đảo, phát triển bền vững kinh tế biển.

- Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng phát triển bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

H.Huy
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết