20/05/2022 10:45        

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030, đã có cơ chế quản lý, thực hiện Chương trình

Quy định quản lý, thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Quy định quản lý, thực hiện Chương trình) đã được UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành kèm theo Quyết định định số 1359/QĐ-UBND ngày 16/5/2022. Trong đó giao nhiệm vụ Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện, quản lý các nhiệm vụ thuộc Chương trình.

Nội dung quy định quản lý, thực hiện Chương trình được xây dựng gồm 06 Chương và 39 Điều Quy định này được áp dụng cho các đối tượng là các tổ chức, cá nhân thực hiện và các tổ chức có liên quan tham gia Chương trình. Trong đó, quy định cụ thể trình tự, tổ chức thực hiện, quản lý các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 được ban hành theo Quyết định 2049/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh.

Chi tiết nội dung Quyết định Ban hành Quy định quản lý, thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 xem tại mục Văn bản PL

K.Châu
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết