28/04/2022 14:50        

Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài cấp tỉnh Xây dựng và đánh giá hiệu quả mô hình quản lý sử dụng kháng sinh tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh thuộc Sở Y tế Khánh Hòa

Ngày 27/4/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài cấp tỉnh Xây dựng và đánh giá hiệu quả mô hình quản lý sử dụng kháng sinh tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh thuộc Sở Y tế Khánh Hòa do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa là đơn vị chủ trì thực hiện; ThS. Dương Nữ Tường Vy làm chủ nhiệm đề tài.

Qua 26 tháng triển khai thực hiện (từ tháng 12/2019-02/2022), đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu theo thuyết minh được phê duyệt, đảm bảo số lượng và chất lượng theo yêu cầu. Đề tài đã đánh giá được thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh, tình hình đề kháng kháng sinh trên các tác nhân gây nhiễm tại 3 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh thuộc Sở Y tế Khánh Hòa, với những kết quả thực tế trong nghiên cứu bước đầu đã giúp cho đề tài xây dựng chương trình quản lý, sử dụng kháng sinh với nhiều nội dung đa chiều bao gồm việc: thành lập và kiện toàn nhóm giám sát, quản lý sử dụng kháng sinh; xây dựng các quy định, quy trình về quản lý sử dụng kháng sinh; huấn luyện, đào tạo cho nhân viên y tế về hướng dẫn sử dụng kháng sinh. Kết quả nghiên cứu không chỉ có giá trị ứng dụng tại 3 bệnh viện tham gia nghiên cứu mà còn có khả năng nhân rộng tại các bệnh viện tương đương tuyến tỉnh. Bên cạnh đó, những sản phẩm của nghiên cứu như: quy trình đánh giá sử dụng kháng sinh, các hoạt động của chương trình quản lý kháng sinh, các kết quả thực tế về tình hình đề kháng kháng sinh…cũng có thể được áp dụng ở các bệnh viện.

Kết quả đề tài được Hội đồng đánh giá, xếp loại ĐẠT.

K.Dàn

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết