14/04/2022 08:31        

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách KH&CN năm 2023

Căn cứ công văn số 683 /BKHCN-KHTC ngày 31/3/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo (viết tắt: KH,CN&ĐMST) và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2023; Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị, thành phố; viện, trường, cơ quan, đơn vị trung ương, các tổ chức KH&CN và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh (gọi chung là các cơ quan, đơn vị) xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách KH&CN năm 2023, như sau:

1. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch năm 2023

Kế hoạch và dự toán ngân sách cho KH,CN&ĐMST năm 2023 đảm bảo xây dựng theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật KH&CN, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025, có đầy đủ thuyết minh cơ sở pháp lý, căn cứ tính toán, giải trình; đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện đến hết 31 tháng 12 năm 2023.

Kế hoạch KH,CN&ĐMST năm 2023 cần gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung về KH,CN&ĐMST trong các Luật, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Chương trình hành động của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao, phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025, định hướng Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 – 2030, phù hợp với định hướng mục tiêu, chiến lược phát triển KH,CN&ĐMST giai đoạn 2021 - 2030 trên quan điểm chỉ đạo về lấy doanh nghiệp làm trung tâm, viện nghiên cứu, trường đại học là các chủ thể nghiên cứu mạnh; chú trọng thu hút nguồn lực xã hội đặc biệt là từ Quỹ phát triển KH&CN của các doanh nghiệp để đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp.

Chủ động sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án KH, CN & ĐMST đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện năm 2023 trên cơ sở nguồn lực (bao gồm cả nguồn hợp pháp khác theo quy định).

2. Xây dựng đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023

2.1. Định hướng đề xuất nhiệm vụ KH&CN

Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được xây dựng đáp ứng các tiêu chí, quy trình thủ tục quy định tại Luật KH&CN, các văn bản hướng dẫn dưới luật, đặc biệt lưu ý Quy định xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018.

Cần tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nội dung thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 21/3/2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 23/02/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 368/QĐUBND ngày 09/02/2021 của UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội địa biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời triển khai thực hiện Thực hiện Quyết định số 696/QĐ-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; các Chương trình phát triển KH&CN đã được phê duyệt Chương trình đổi mới sáng tạo giai đoạn 2020-2025; Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế Biển tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025; Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông thôn miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025; Chương trình chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh giai đoạn 2021- 2025 của tỉnh Khánh Hòa…tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi kinh tế số, chính quyền số; đưa một số công nghệ của công nghiệp 4.0 có mặt trong các ngành sản xuất trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm. Tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, mở rộng hợp tác, gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan nghiên cứu khoa học với doanh nghiệp nhằm phát huy hiệu quả đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng vào các ngành công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng gắn với thị trường, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ chế biến, cơ giới hóa nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, phát triển nông thôn miền núi và xây dựng nông thôn mới.

Phát huy các nguồn lực xã hội cho nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo (ĐMST), khởi nghiệp, chuyển giao công nghệ; Ưu tiên các nhiệm vụ hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp ĐMST, nâng cao năng lực ĐMST của doanh nghiệp, nâng cao năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0, dự án sản xuất thử nghiệm là kết quả nghiên cứu ứng dụng, các nhiệm vụ có sự tham gia của doanh nghiệp.

Một số định hướng chi tiết cho từng lĩnh vực và căn cứ xây dựng các đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2023 theo phụ lục I đính kèm công văn.

2.2. Hướng dẫn xây dựng đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Bước 1: Sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh, viện, trường, tổ chức KH&CN xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN (theo biểu mẫu A1-ĐXNV: Đề tài KH&CN hoặc đề án khoa học; Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm)

Bước 2: Sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh, viện, trường, tổ chức KH&CN tiến hành rà soát, hoàn thiện đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thông qua họp hội đồng KH&CN tư vấn hoặc gửi lấy ý kiến tư vấn của 02 chuyên gia độc lập.

Bước 3: Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN gửi về Sở KH&CN bao gồm:

+ Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN có đầy đủ thông tin theo mẫu;

+ Biên bản họp hội đồng KH&CN tư vấn hoặc ý kiến tư vấn của 02 chuyên gia độc lập về đề xuất đặt hàng.

Sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh, viện, trường, tổ chức KH&CN căn cứ Quy định xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018; (đăng tải trên www.dostkhanhhoa.gov.vn/văn bản PL).

3. Xây dựng đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2023

3.1. Định hướng đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh khi đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2023 cần ưu tiên, tập trung:

- Triển khai ứng dụng công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật, kết quả các đề tài/ dự án/ đề án khoa học cấp tỉnh (được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt công nhận kết quả), các đề tài, dự án khác đã được nghiệm thu hoặc áp dụng các giải pháp, phương pháp, mô hình quản lý, mô hình khoa học và công nghệ đã ứng dụng thành công vào thực tiễn quản lý, sản xuất và đời sống, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu quả kinh tế - xã hội cho địa phương, đơn vị.

- Nghiên cứu giải quyết những vấn đề cấp thiết, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, cần có sự tác động, hỗ trợ tích cực của khoa học và công nghệ. Trong đó ưu tiên các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội nông thôn, miền núi và hải đảo.

3.2. Hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

Các căn cứ pháp lý: Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở; Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức hỗ trợ nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, nội dung và định mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

 Trên cơ sở các văn bản đã ban hành và kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch năm 2022, tổng hợp danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (đề tài/dự án) từ các tổ chức và cá nhân gửi về; tổ chức họp Hội đồng KH&CN tư vấn xem xét, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở và xây dựng hoàn thiện phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở của tổ chức, bao gồm: tên nhiệm vụ, định hướng mục tiêu, dự kiến sản phẩm, kinh phí thực hiện (kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và kinh phí đối ứng theo quy định), thời gian thực hiện; tổng hợp danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở gửi về Sở KH&CN.

Đề xuất nhiệm vụ cấp cơ sở gửi về Sở KH&CN, bao gồm:

- Công văn đề nghị, trong đó có cam kết sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở hoàn thành;

- Bảng tổng hợp danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (Biểu mẫu 2);

- Phiếu đề xuất nhiệm vụ cấp cơ sở của cơ quan, đơn vị (Biểu mẫu 1);

- Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (Biểu mẫu 3).

Trên cơ sở tổng hợp các đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở của các cơ quan, đơn vị gửi về, Sở KH&CN sẽ tổ chức các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ trên từng lĩnh vực để tổng hợp thành danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở tham mưu UBND tỉnh phê duyệt.

4. Một số lưu ý khi đề xuất nhiệm vụ KH&CN các cấp

- Kế hoạch KH&CN năm 2023 cần bám sát các định hướng chiến lược phát triển và kế hoạch giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030 của ngành và địa phương. Căn cứ vào mục tiêu, nội dung của các chương trình, kế hoạch được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao có liên quan KH&CN, để xây dựng nhiệm vụ KH&CN.

- Đối với đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Sở KH&CN tổng hợp danh mục các đề xuất đặt hàng gửi về đăng ký, phân theo lĩnh vực; tiến hành rà soát, xem xét chọn lựa các đề xuất đặt hàng đạt yêu cầu theo những căn cứ tại Điều 3 và theo yêu cầu tại Điều 6 của Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018. Đối với các đề xuất đặt hàng đạt yêu cầu, Sở KH&CN tổ chức lấy ý kiến của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ để xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: Phải cam kết kinh phí đối ứng của các đơn vị chủ trì thực hiện tối thiểu 20% trên tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (trừ các đơn vị chủ trì thực hiện thuộc hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh).

5. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

5.1. Thời gian gửi báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2022:  Sở KH&CN kính đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện và gửi báo cáo về Sở KH&CN trước ngày 03/6/2022 đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ pkhtc.skhcn@khanhhoa.gov.vn).

5.2. Thời gian gửi đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở năm 2023

- Sở KH&CN nhận đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở năm 2023 (theo mẫu) bắt đầu từ ngày hướng dẫn xây dựng kế hoạch đến hết ngày 06/5/2022.

Từ ngày 07/5/2022 đến 30/5/2022 Sở KH&CN tổng hợp và thực hiện các bước tư vấn thông qua các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2023 và gửi Bộ KH&CN.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học: 058.3821254 – Email: pqlkh.skhcn.@khanhhoa.gov.vn; và ngthloc@yahoo.com.

*Biểu mẫu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được đăng tải trên www.dostkhanhhoa.gov.vn/đề tài dự án khoa học/thủ tục biểu mẫu);

* Biểu mẫu đề xuất đề tài cấp cơ sở, biên bản họp Hội đồng, biểu tổng hợp danh mục các đề tài cấp cơ sở (đã được Hội đồng tư vấn xác định thông qua) được đăng tải trên www.dostkhanhhoa.gov.vn/khoa học công nghệ cơ sở/ thủ tục biểu mẫu).

H.Huy
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết