05/04/2022 15:12        

Các văn bản mới ban hành liên quan đến tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 3/2022

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng chính phủ

 - Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 25/02/2022 của Chính phủ về việc ký công hàm trao đổi với Hàn Quốc để triển khai nguyên tắc cộng gộp xuất xứ theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (Hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2022).

- Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 21/3/2022 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Hiệu lực thi hành từ ngày 21/3/2022).

- Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 22/3/2022 của Chính phủ về việc không tiếp tục xây dựng 02 chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (Hiệu lực thi hành từ ngày 22/3/2022).

- Quyết định số 327/QĐ-TTg ngày 10/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 - 2030 (Hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2022).

- Quyết định số 328/QĐ-TTg ngày 10/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) (Hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2022).

- Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Ô-xtrây-li-a và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hỗ trợ công dân Việt Nam tham gia Chương trình lao động nông nghiệp Ô-xtrây-li-a (Hiệu lực thi hành từ ngày 23/3/2022).

- Quyết định 406/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ký Thỏa thuận khung có giới hạn phạm vi "Nâng cao năng lực cạnh tranh nền kinh tế và phát triển năng lực địa phương của Việt Nam" (Hiệu lực thi hành từ ngày 30/03/2022).

Văn bản của Bộ Công Thương

- Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BCT năm 2022 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động (Hiệu lực thi hành từ ngày 31/3/2016)

- Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BCT năm 2022 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử (Hiệu lực thi hành từ ngày 20/01/2015).

- Thông tư số 07/2022/TT-BCT ngày 23/3/2022 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệu lực thi hành từ ngày 08/5/2022).

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Quyết định số 1014/QĐ-BNN-TCTS ngày 16/3/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác và Danh sách cảng cá cho tàu cá hoạt động từ vùng khơi trở ra cập cảng (Hiệu lực thi hành từ ngày 16/3/2022).

Văn bản của Bộ Tài chính

- Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 của Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Hiệu lực thi hành từ ngày 24/02/2022).

Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

- Kế hoạch số 1727/KH-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về sản xuất nông lâm và thủy sản tỉnh Khánh Hòa năm 2022 (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2022).

Linh CC

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết