21/03/2022 08:47        

Thông báo về giải thể tổ chức khoa học và công nghệ: Viện Nghiên cứu mở Liên Hoa.

Ngày 08/3/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa (Sở KH&CN) nhận được công văn số 01/2022/CV-VLH ngày 24/02/2022 của Viện Nghiên cứu mở Liên Hoa (Viện) về việc thông báo giải thể Viện.

Viện do Doanh nghiệp tư nhân Liên Hoa Bình Phương thành lập theo Quyết định số 05/QĐ-2017 ngày 05/6/2017  và được Sở KH&CN cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN số 04/2017/SKHCN ngày 25/7/2017.

Đề nghị Viện nộp lại Sở KH&CN bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do Sở KH&CN cấp và thực hiện các công việc liên quan đến giải thể tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 16 Chương 2 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

H.Huy – P. Quản lý Chuyên ngành

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết