18/03/2022 10:34        

Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 2022/KH-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 292/KH-SKHCN ngày 16/3/2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 tại Sở, với mục đích:

Tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan nhằm tiếp tục tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; làm cho việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên.

Góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch; xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Xác định các nội dung cụ thể để cơ quan, đơn vị thực hiện; làm cơ sở xác định trách nhiệm của cơ quan, đơn vị khi triển khai thực hiện theo tiến độ đã đề ra.

Xác định rõ mục tiêu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Triệt để khắc phục bệnh hình thức; tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và thực hiện nêu gương của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu.

* Toàn văn Kế hoạch tại đây.

H.Nhung
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết