10/03/2022 08:57        

Đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học bệnh do nhiễm ấu trùng giun đũa trên chó, mèo và trên người; Xây dựng quy trình can thiệp phòng trị bệnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (03/2022 – 02/2024)

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học bệnh do nhiễm ấu trùng giun đũa trên chó, mèo và trên người; Xây dựng quy trình can thiệp phòng trị bệnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

  2. Cấp quản lý nhiệm vụ:

 Quốc gia

 Bộ

 Tỉnh

 Cơ sở

  3. Mức độ bảo mật:

 Bình thường

 Mật

 Tối mật

 Tuyệt mật

4. Mã số nhiệm vụ (nếu có): ĐT-2021-30109 -ĐL

5. Tên tổ chức chủ trì: Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa.

- Họ và tên thủ trưởng: Nguyễn Đông-Giám đốc

        -Địa chỉ: Đường 23/10, thôn Phú Ân Nam 1, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

  Website: bvnhietdoikh.vn

  • Tỉnh/thành phố: Khánh Hòa

- Fax: 02583.761767

6. Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Khánh Hòa

7. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

- Họ và tên: Nguyễn Đông

- Giới tính: Nam

- Trình độ học vấn: BS.CKII

- Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại: 0258.3761767

 - E-mail: bsnguyendongkh@yahoo.com.vn

8. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi rõ tên, chức danh khoa học và học vị):

- BS.CK2. Nguyễn Đông - CNĐT

- Ths.BS. Võ Văn Lượng - Thư ký

- BS. Lê Quang Lợi - Thành viên chính

- BS. Nguyễn Thị Vân Anh - Thành viên chính

- DS. Đỗ Nhật Nguyên - Thành viên chính

- TS. Nguyễn Đức Tân - Thành viên chính

-TS. Nguyễn Văn Thoại - Thành viên chính

-ThS. Huỳnh Vũ Vỹ - Thành viên chính

- CN Nguyễn Thị Ngọc Phương -Thành viên

- CN Hồ Anh Tuấn - Thành viên

9. Mục tiêu nghiên cứu:

- Mục tiêu chung: Xác định tỷ lệ nhiễm giun đũa ở chó, mèo và ấu trùng giun đũa chó, mèo (ATGĐCM) trên người tại tỉnh Khánh Hòa. Mô tả các yếu tố nguy cơ nhiễm ATGĐCM trên người. Đánh giá kết quả điều trị và xây dựng biện pháp can thiệp.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Xác định tỷ lệ nhiễm giun đũa ở chó, mèo; tỷ lệ nhiễm ATGĐCM trên người tại tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021-2023.

+ Mô tả đặc điểm dịch tễ học khi nhiễm giun trên chó, mèo; nhiễm ATGĐCM trên người.

+ Mô tả các yếu tố nguy cơ nhiễm ATGĐCM trên người.

      + Đánh giá kết quả điều trị và xây dựng biện pháp can thiệp.

10. Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

    - Nội dung 1: Điều tra tình hình nhiễm ATGĐCM trên người ở tỉnh Khánh Hòa và xác định các yếu tố nguy cơ.

    - Nội dung 2: Điều tra tình hình nhiễm giun đũa ở chó, mèo tại tỉnh Khánh Hòa.

- Nội dung 3: Nghiên cứu quy trình can thiệp nhiễm giun đũa ở chó, mèo và bệnh nhiễm ATGĐCM trên người.

11. Lĩnh vực nghiên cứu:(3)  Y học

12. Mục tiêu kinh tế - xã hội của nhiệm vụ:(4)

-   Đây là công trình nghiên cứu đầu tiên về bệnh giun đũa ở chó mèo và nhiễm ATGĐCM trên người trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa: Xác định tỷ lệ nhiễm, loài gây bệnh, xác định mối quan hệ bệnh giữa chó, mèo và người ở tỉnh Khánh Hòa. Xác định được thành phần loài, những tác hại do AT giun đũa gây ra trên người và bệnh giun đũa ở chó, mèo từ đó đưa ra được phác đồ điều trị bệnh hiệu quả, dễ áp dụng, chi phí điều trị thấp và phù hợp với thực tiễn; nhằm giảm thiểu tỷ lệ nhiễm, sự phát tán mầm bệnh ra môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

13. Phương pháp nghiên cứu:

- Áp dụng thiết kế nghiên cứu cắt ngang để tính toán cỡ mẫu, tổ chức điều tra kiến thức, thái độ và thực hành của người dân.

-Lấy các loại mẫu (rau, đất: nếu có của hộ gia đình được chọn) - Xét nghiệm: Phương pháp phù nổi bằng bằng nước muối bão hòa (Romanenko): Xác định tình trạng ô nhiễm mầm bệnh giun đũa chó, mèo ở ngoài môi trường.

- Lấy mẫu phân chó, mèo được nuôi ở hộ gia đình được chọn đưa vào nhóm nghiên cứu để xét nghiệm tìm trứng giun đũa.

- Thiết kế nghiên cứu: Can thiệp thử nghiệm lâm sàng có nhóm chứng để đánh giá hiệu quả điều trị sau (10-12) tháng điều trị.

- Tổ chức Hội thảo khoa học.

- Phương pháp xử lý số liệu: Các số liệu thu thập trong quá trình nghiên cứu được xử lý bằng các phương pháp thống kê sinh học, phân tích bằng phần mềm SPSS 21.0 ( Statistical Packge for Social Sciences, version 21.0). Hiệu quả của can thiệp được đánh giá theo các test phù hợp với thiết kế nghiên cứu.

14. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

  *Sản phẩm dạng II:

    - Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài “Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học bệnh do nhiễm ấu trùng giun đũa trên chó, mèo và trên người; xây dựng quy trình can thiệp phòng trị bệnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

   - Báo cáo tóm tắt kết quả đề tài “Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học bệnh do nhiễm ấu trùng giun đũa trên chó, mèo và trên người; xây dựng quy trình can thiệp phòng trị bệnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

   -  Bộ báo cáo chuyên đề: Mỗi bộ gồm 05 chuyên đề sau:

+ Chuyên đề 1: Báo cáo tỷ lệ nhiễm ấu trùng giun đũa chó, mèo (ATGĐCM) trên người tại tỉnh Khánh Hòa. Các yếu tố nguy cơ nhiễm ATGĐCM trên người và đặc điểm dịch tễ học khi nhiễm ATGĐCM trên người.

+ Chuyên đề 2: Báo cáo tỷ lệ nhiễm giun đũa trên chó, mèo. Các đặc điểm dịch tễ học nhiễm giun trên chó, mèo và xác định loài giun đũa nhiễm ở chó, mèo tỉnh Khánh Hòa.

+ Chuyên đề 3: Báo cáo kết quả điều trị bệnh nhiễm ATGĐCM trên chó, mèo và nhiễm ATGĐCM trên người.

+ Chuyên đề 4: Báo cáo quy trình dự phòng và điều trị bệnh nhiễm ATGĐCM trên người và quy trình phòng trị bệnh nhiễm giun đũa trên chó, mèo.

+ Chuyên đề 5: Đề xuất biện pháp giáo dục truyền thông nhằm nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành của người dân trong phòng bệnh nhiễm ATGĐCM trên người

   - Bộ số liệu gốc của đề tài: 720 phiếu điều tra; Các kết quả xét nghiệm gồm: 1.600 mẫu huyết thanh người bằng kỹ thuật Elisa, 600 mẫu rau bằng phương pháp phù nổi, 300 mẫu đất bằng phương pháp phù nổi, 360 mẫu  phân chó bằng phương pháp phù nổi, 360 mẫu tính cường độ trứng giun trong phân chó bằng buồng đếm Mc Master, 63 mẫu xét nghiệm phân chó sau điều trị bằng phương pháp phù nổi, 63 mẫu tính cường độ trứng giun trong phân chó sau điều trị bằng buồng đếm Mc Master, 100 mẫu xét nghiệm CTM có chỉ định điều trị ATGĐCM.

  - Báo cáo phân tích, xử lý số liệu các phiếu điều tra, kết quả xét nghiệm các mẫu  huyết thanh, mẫu rau, mẫu đất, mẫu phân chó, trứng giun của đề tài.

  - Kỷ yếu 01 hội thảo khoa học của đề tài.

 *Sản phẩm dạng III:

  - 02 bài báo được đăng trên tạp chí, bản tin khoa học chuyên ngành trong nước.

15. Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:

Kết quả của Đề tài sẽ chuyển giao cho Sở Y tế Khánh Hòa, các Bệnh viện, Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh, góp phần đào tạo cán bộ của Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa và Phân viện chuyên sâu trong lĩnh vực ký sinh trùng học. Các thông tin về dịch tễ học, sinh học, biện pháp phòng trị bệnh được đăng tải trên tạp chí chuyên ngành, đây là những thông tin cần thiết cho cán bộ nghiên cứu khoa học, cán bộ thú y cơ sở, cán bộ y tế và người chăn nuôi tham khảo.

16. Thời gian thực hiện: 24 tháng; từ tháng 3/2022 đến hết tháng 02/2024.

17. Kinh phí được phê duyệt :      1.059,692  triệu đồng.

Trong đó kinh phí SNKH cấp:     1.059,692  triệu đồng

18. Quyết định phê duyệt: số Quyết định 4886/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

19. Hợp đồng thực hiện: số  188/HĐ-SKHCN ngày 21 tháng 02 năm 2022.

 T.Quyên
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết