01/03/2022 14:21        

Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022 Khối thi đua các Sở Quản lý nhà nước (khối 1)

Sáng ngày 01/3/2022, tại Hội trường Sở Văn hoá Thể thao đã diễn ra buổi lễ ký kết giao ước thi đua năm 2022 của Khối thi đua các Sở Quản lý nhà nước (khối 1)

Các Sở Quản lý nhà nước (khối 1) gồm: Sở Văn hoá Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế.

Hội nghị đã thông qua Quy chế hoạt động, đánh giá chấm điểm và bình xét thi đua của Khối thi đua các Sở Quản lý nhà nước 1 năm 2022; thông qua bản đăng ký giao ước thi đua Khối thi đua các Sở Quản lý nhà nước 1 năm 2022.

Quy chế hoạt động, đánh giá chấm điểm và bình xét thi đua của Khối thi đua các Sở Quản lý nhà nước 1 được xây dựng ban hành, triển khai từ năm 2017, qua mỗi năm đều có cập nhật, bổ sung, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn đối với các Sở trong khối.

H.Nhung

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết