10/02/2022 15:42        

Danh mục văn bản mới có liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và XNK tháng 12/2021 và tháng 01/2022

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng chính phủ

Nghị quyết số 167/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về việc ký Hiệp định Tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) (Hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2021).

Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa (Hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2022).

Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022).

Nghị định số 11/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu để hướng dẫn thực hiện việc chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len (Hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2022).

Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường (Hiệu lực thi hành từ ngày 15/03/2022).

Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Hiệu lực thi hành từ ngày 28/01/2022).

Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 04/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) (Hiệu lực thi hành từ ngày 04/01/2022).

Văn bản của Bộ Công an

Thông tư  số 123/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy" (Hiệu lực thi hành từ ngày 28/6/2022).

Văn bản của Bộ Công Thương

Thông tư số 21/2021/TT-BCT ngày 10/12/2020 của Bộ Công Thương về việc quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi (Hiệu lực thi hành từ ngày 24/01/2022).

Thông tư số 24/2021/TT-BCT ngày 16/12/2021 của Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm và thuốc lá nguyên liệu năm 2022 (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2022 đến ngày 31/12/2022).

Thông tư số 25/2021/TT-BCT ngày 20/12/2021 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2019/TT-BCT ngày 22/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam (Hiệu lực thi hành từ ngày 07/02/2022).

Thông tư số 01/2022/TT-BCT ngày 18/01/2022 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động (Hiệu lực thi hành từ ngày 08/3/2022).

Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư số 09/2021/TT-BKHCN ngày 01/11/2021 ngày 01/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022).

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 15/2021/TT-BNNPTNT ngày 06/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Hiệu lực thi hành từ ngày 21/01/2022).

Thông tư số 16/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Hiệu lực thi hành từ ngày 03/02/2022).

Thông tư số 17/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Hiệu lực thi hành từ ngày 02/02/2022).

Thông tư số 19/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam (Hiệu lực thi hành từ ngày 11/02/2022).

Thông tư số 21/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2022).

Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản (Hiệu lực thi hành từ ngày 04/3/2022).

Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 23/2021/TT-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 18/2010/TT-BTTTT ngày 30/7/2010 và Thông tư 29/2011/TT-BTTTT ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022).

Thông tư số 28/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép - Phần truy nhập vô tuyến (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022).

Văn bản của Bộ Xây dựng

Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng (Hiệu lực thi hành từ ngày 20/6/2022).

Văn bản của Bộ Y tế

Thông tư số 26/2021/TT-BYT ngày 15/12/2021 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư 41/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2022).

Thông tư số 28/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đã được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam phục vụ cho kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu (Hiệu lực thi hành từ ngày 02/02/2022).

Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Kế hoạch số 12216/KH-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2021).

Quyết định số 4601/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa Ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2021 – 2022 của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2026. (Hiệu lực thi hành từ ngày 13/12/2021).

Th.Hương
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết