19/01/2022 09:00        

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc khung Chương trình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 93/UBND-KGVX ngày 05/01/2022 về việc triển khai Quyết định số 3418/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Sở Khoa học và Công nghệ triển khai một số nội dung như sau:

1. Thông báo cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là đơn vị) biết, phổ biến và triển khai thực hiện Quyết định số 3418/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2021 của Bộ KH&CN về việc phê duyệt khung Chương trình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030; Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030.

2. Căn cứ mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm theo Quyết định số 3418/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2021 của Bộ KH&CN xây dựng đề xuất nhiệm vụ theo biểu mẫu đính kèm và theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.  

Hồ sơ đặt hàng gửi về Sở KH&CN chậm nhất là ngày 25/02/2022 để Sở KH&CN tổng hợp, tổ chức Hội đồng KH&CN tư vấn xác định nhiệm vụ trước khi tham mưu trình UBND tỉnh xem xét đề xuất đặt hàng gửi Bộ KH&CN theo đúng trình tự thủ tục và thời gian quy định.

Sở KH&CN rất mong nhận được sự quan tâm đăng ký đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc khung Chương trình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 từ các cơ quan, đơn vị.

Các văn bản và biểu mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở KH&CN Khánh Hòa; tại địa chỉ: http://dostkhanhhoa.gov.vn, mục Công nghê/Công nghệ cao.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ về Phòng Quản lý Khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa theo số điện thoại: 0258.3821254/0909755582- anh Lộc).

* Mẫu Hồ sơ (tải về)

C.Nhung

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết