01/01/2022 15:59        

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021

Trao Giấy khen cho cá nhân đạt thành tích. Ảnh: X.Phương

Ngày 31/12/2021, tại Hội trường Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2021. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức vừa trực tiếp, vừa trực tuyến.

Tại Hội nghị, toàn thể CCVC&NLĐ của Sở KH&CN đã nghe các báo cáo: Tổng kết công tác hoạt động KH&CN năm 2021, phương hướng nhiệm vụ KH&CN năm 2022; Kiểm điểm của Giám đốc Sở; Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2021; Kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; các Báo cáo công khai tài chính của các đơn vị (Sở KH&CN, Chi cục TĐC, Trung tâm Ứng dụng và Trung tâm TĐC). Qua đó, Hội nghị đã thảo luận, góp ý về các báo cáo, quy chế dân chủ, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử, chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Giám đốc Sở đã nêu rõ: Sở đã thực hiện kịp thời các nội dung thích ứng an toàn phòng, chống dịch Covid-19, đến nay các hoạt động quản lý khoa học và công nghệ đảm bản an toàn phòng chống dịch và tiến độ kế hoạch đề ra. Đã kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở và các đơn vị trực thuộc theo quy định của Chính phủ, đảm bảo số lượng người làm việc tại các phòng, đơn vị. Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 và thực hiện quyết toán kinh phí năm 2020 kịp thời, tạo thuận lợi cho các đơn vị không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch. Tổ chức xây dựng, tổng hợp kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2022 đảm bảo tuân thủ quy định và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở đảm bảo chất lượng và tiến độ. Công tác bàn giao kết quả nhiệm vụ KH&CN cho các đơn vị và địa phương nhanh chóng, tạo thuận lợi và góp phần đưa KH&CN vào đời sống phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Xây dựng kế hoạch và triển khai quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước: Kết quả đạt 100% kế hoạch đề ra, trong đó đã tham mưu được 02 dự án NTMN hỗ trợ từ ngân sách TW bắt đầu thực hiện từ năm 2022 với tổng kinh phí gần 6,8 tỷ đồng.

Năm 2021 là năm đầu tiên giai đoạn 2021 - 2025, Lãnh đạo Sở KH&CN và trưởng các phòng/ đơn vị xác định và phấn đấu tạo đà phát triển cho các năm tiếp theo. Do đó đối với các nội dung thuộc Chương trình công tác của UBND tỉnh, nhất là các Đề án, Chương trình, kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng 2030, đã phân công các phòng/ đơn vị chủ trì tham mưu trên cơ sở đảm bảo chất lượng tham mưu và văn bản sau ban hành tạo cơ sở thuận lợi khi triển khai thực hiện. Tuy nhiên đến nay, do một số văn bản Trung ương chưa quy định cụ thể nên một số nhiệm vụ trong Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2021 xin gia hạn thực hiện vào năm 2022.

Ký kết giao ước thi đua giữa các phòng/đơn vị. Ảnh: X.Phương

Cũng nhân dịp này, Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023 gồm 5 đồng chí. Nhằm biểu dương thành tích đạt được của CCVC&NLĐ năm 2021, Lãnh đạo Sở đã trao Giấy khen cho tập thể cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua của Sở KH&CN

Giám đốc Sở cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2022. Ký giao ước thi đua giữa chính quyền với công đoàn cơ sở.

H.Nhung

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết