20/12/2021 09:18        

Hướng dẫn sử dụng Quốc ca và hát Quốc ca

- Căn cứ khoản 3 Điều 13 Hiến pháp năm 2013 quy định “Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhạc và lời của bài Tiến quân ca”. Đây là quy định được kế thừa từ Hiến pháp năm 1946 và năm 1992 cho đến nay.

- Để việc sử dụng Quốc ca được thống nhất, ngày 21/7/1956, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Văn bản số 975-TTg quy định Điều lệ về sử dụng Quốc ca. Trong đó, đã phổ biến lời Quốc ca đoạn 1 và đoạn 2 đồng thời quy định “Quốc ca có thể hát bằng lời hoặc cử bằng nhạc. Nếu hát thì khi khai mạc hát đoạn 1, khi bế mạc hát đoạn 2”

- Căn cứ Văn bản số 5788/BVHTTDL-VP ngày 24/12/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV thì “Việc hát cả hai lời hay một lời Quốc ca tùy thuộc vào bối cảnh, không gian, thời điểm và nội dung của sự kiện, song vẫn đảm bảo tính thiêng liêng và phù hợp với thông lệ quốc tế đối với các sự kiện ngoại giao, có tính quốc tế”. Như vậy, việc hát Quốc ca một lời hay cả hai lời của bài Tiến quân ca sẽ do nơi tổ chức buổi Lễ quyết định căn cứ vào bối cảnh và nội dung của sự kiện diễn ra.

- Nhằm thống nhất việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, căn cứ vào các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, ngày 02/10/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL việc sử dụng 2 Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh để các địa phương thực hiện. Theo đó, quy định:

- Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm cả nhạc và lời của bài “Tiến quân ca”. Được sử dụng trong các buổi lễ chào cờ tại các công sở nhà nước, trường học, các nghi lễ sinh hoạt chính trị của đất nước, các đoàn thể, các lễ hội quốc gia, các sự kiện thể thao cấp Nhà nước và Quốc tế…

- Quốc thiều là nhạc của bài “Tiến quân ca” (Quốc ca). Được sử dụng trong các buổi lễ thượng cờ, lễ đón các nguyên thủ quốc gia, các nghi lễ cấp Nhà nước…

Để đảm bảo việc sử dụng Quốc ca đúng quy định, khơi dậy ý thức, sự chủ động của Nhân dân đối với việc hát Quốc ca, Sở Văn hóa và Thể thao vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện một số nội dung sau:

1. Các đơn vị thường xuyên giáo dục, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc hát Quốc ca, từ đó có ý thức tự giác trong việc thực hiện. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị các cấp thực hiện nghiêm việc hát Quốc ca khi tiến hành nghi thức chào cờ trong các lễ kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của địa phương và đất nước; hát Quốc ca và Quốc tế ca (đối với đảng viên) khi tiến hành nghi thức chào cờ trong các sinh hoạt của Đảng, như: lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng, đại hội Đảng, trao Huy hiệu Đảng, kết nạp Đảng... Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên học hát Quốc ca, Quốc tế ca (đối với đảng viên), bảo đảm đúng lời, đúng nhạc, đúng tinh thần trang trọng, tự hào.

2. Sử dụng bản ghi Quốc ca chính thức được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ tại địa chỉ http://chinhphu.vn – mục: Nước CHXHCN Việt Nam – tiểu mục: Thông tin tổng hợp.

http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNam/ThongTin  TongHop/QuockyQuochuyQuoccaTuyenngon

H.Huy
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết