03/12/2021 15:21        

Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý cơ sở dữ liệu nghệ thuật bài chòi ở Khánh Hòa (11/2021 – 11/2023)

1. Tên nhiệm vụ: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU NGHỆ THUẬT BÀI CHÒI Ở KHÁNH HÒA.

  2. Cấp quản lý nhiệm vụ:

 Quốc gia

 Bộ

 Tỉnh

 Cơ sở

  3. Mức độ bảo mật:

 Bình thường

 Mật

 Tối mật

 Tuyệt mật

4. Mã số nhiệm vụ (nếu có): ĐA-2021-60208 -ĐL

5. Tên tổ chức chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa.

- Họ và tên thủ trưởng: Nguyễn Thanh Hà

        - Địa chỉ: 01 Ngô Quyền, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

- Website: svhttdl.khanhhoa.gov.vn

  • Tỉnh/thành phố: Khánh Hòa

- Fax: 0258. 822.229

6. Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Khánh Hòa

7. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

- Họ và tên: Lê Văn Hoa

- Giới tính: Nam

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ.

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258. 3563441

- E-mail: levanhoant10@gmail.com

Đồng chủ nhiệm:

          - Họ và tên: Phạm thị Thu Thúy.

         - Giới tính: Nữ

         - Trình độ học vấn: Tiến sĩ .

         - Chức vụ: Trưởng khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Nha Trang

         - Điện thoại:  0901905679       

          - E-mail: thuthuy@ntu.edu.vn

8. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi rõ tên, chức danh khoa học và học vị):

- ThS. Lê Văn Hoa - Chủ nhiệm đề án

- TS. Phạm Thị Thu Thúy - Đồng CNĐA

- CN. Huỳnh Hà Chương Nhiệm – Thư ký

- ThS. Trần Thị Khánh Hòa – Thành viên chính

- CN. Trương Văn Sơn – Thành viên chính

- CN. Hoàng Thị Thúy Hạnh – Thành viên chính

- ThS. Nguyễn Trung Nghĩa – Thành viên chính

- ThS. Hà Thị Thanh Ngà – Thành viên chính

- ThS. Nguyễn Hải Triều – Thành viên chính

- ThS. Bùi Chí Thành – Thành viên chính

9. Mục tiêu nghiên cứu:

- Mục tiêu chung: Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu nghệ thuật Bài chòi nhằm bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Bài chòi ở Khánh Hòa.

- Mục tiêu cụ thể:

       + Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về nghệ thuật diễn xướng Bài chòi dân gian ở Khánh Hòa;

        + Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu số hóa các tài liệu, tư liệu, thong tin về nghệ thuật Bài chòi ở Khánh Hòa;

       + Xây dựng phần mềm quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu nghệ thuật Bài chòi ở Khánh Hòa;

        +Đề xuất các giải pháp bảo vệ, quản lý, cung cấp, cập nhật thông tin phần mềm về nghệ thuật Bài chòi ở Khánh Hòa.        

10. Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

    - Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn nghệ thuật diễn xướng Bài chòi Khánh Hòa.

    - Nội dung 2: Lập hồ sơ khoa học các tài liệu, tư liệu nghệ thuật Bài chòi ở Khánh Hòa đã có và sưu tầm thêm từ nguồn tư liệu các Viện – Trường ở Trung ương, khu vực.

- Nội dung 3: . Số hóa các tư liệu, hiện vật liên quan đến nghệ thuật Bài chòi ở Khánh Hòa.

- Nội dung 4: Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý, khai thác dữ liệu nghệ thuật Bài chòi ở Khánh Hòa.

- Nội dung 5: Xây dựng Quy chế và đề xuất giải pháp quản lý, vận hành, sử dụng phần mềm và cơ sở dữ liệu của nghệ thuật Bài chòi ở Khánh Hòa.

11. Lĩnh vực nghiên cứu:(3)  Khoa học xã hội

12. Mục tiêu kinh tế - xã hội của nhiệm vụ:(4)

- Đề án góp phần đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo tồn và phát huy nghệ thuật Bài chòi trong công chúng; Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu, phát triển và quảng bá loại hình nghệ thuật độc đáo này; Góp phần giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, đặc biệt là tình yêu với nghệ thuật Bài chòi dân gian.

- Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu nghệ thuật Bài chòi dân gian ở Khánh Hòa một phần giới thiệu quảng bá hình ảnh về loại hình nghệ thuật độc đáo ở Khánh Hòa trong quá trình phát triển. Giúp cho những người quan tâm có thể thuận tiện trong việc tìm hiểu về văn hóa ở Khánh Hòa và cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân nghiên cứu phát triển loại hình nghệ thuật dân gian tương tự.

13. Phương pháp nghiên cứu:

- Sưu tầm các tài liệu công trình nghiên cứu; các bài nghiên cứu khoa học đã được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạp chí khoa học... để có tư liệu viết chuyên đề.

- Điền dã, sưu tầm kiểm kê cập nhật số liệu về di sản liên quan đến nghệ thuật Bài chòi ở Khánh Hòa; Nghệ nhân Bài chòi dân gian ở Khánh Hòa; Người biết đàn, hát Bài chòi dân gian Khánh Hòa; Các tổ chức sinh hoạt nghệ thuật Bài chòi dân gian Khánh Hòa; Tư liệu văn bản về nghệ thuật Bài chòi dân gian Khánh Hòa; Hiện vật liên quan tới nghệ thuật Bài chòi dân gian Khánh Hòa; các Viện nghiên cứu liên quan tại Hà Nội, Phú Yên, Bình Định,...

- Lập hồ sơ khoa học lý lịch các Nghệ nhân, Câu lạc bộ Bài chòi 6 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.  Dự kiến 12 bộ hồ sơ khoa học Câu lạc bộ tiêu biểu và 60 hồ sơ Nghệ nhân.    

 - Lập hồ sơ, lý lịch tư liệu, tài liệu gồm các kịch bản, tuồng tích công trình nghiên cứu, bài viết khoa học;  đĩa DVD, ảnh, đạo cụ, trang phục… về nghệ thuật Bài chòi: dự kiến 60 kịch bản tuồng tích; 20 công trình nghiên cứu; 30 bài viết khoa học; 30 đĩa DVD, CD; 60 ảnh; 20 đạo cụ; 06 bộ trang phục.

.- Số hóa các tư liệu, hiện vật liên quan đến nghệ thuật Bài chòi  ở Khánh Hòa.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý, khai thác dữ liệu nghệ thuật Bài chòi ở Khánh Hòa: Quy trình thiết kế, xây dựng phần mềm dựa trên phân tích thiết kế hệ thống, đáp ứng nhu cầu và chức năng quản lý, thống kê, chức năng ứng dụng, tiện ích cơ sở dữ liệu Bài chòi dân gian trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Qua đó, phần mềm sẽ giúp đơn vị sử dụng bảo tồn, quản lý, cung cấp và cập nhật thông tin liên quan về tư liệu nghệ thuật Bài chòi dân gian ở Khánh Hòa

- Phần mềm được xây dựng trên cơ sở ứng dụng các công cụ kỹ thuật trong lĩnh vực CNTT vào nhập liệu, xử lý tư liệu, quản lý cơ sở dữ liệu, thêm mới, sửa đổi tư liệu và vận hành.

14. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

-Cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý về nghệ thuật Bài chòi ở Khánh Hòa (đáp ứng mức chất lượng cần đạt theo đề cương được duyệt).

- 13 Báo cáo chuyên đề Nghệ thuật Bài chòi ở Khánh Hòa.

- 13 Báo cáo kết quả thu thập và lập hồ sơ khoa học các tài liệu, tư liệu nghệ thuật Bài chòi ở Khánh Hòa đã có và sưu tầm thêm từ nguồn tư liệu các Viện - Trường ở Trung ương, khu vực.

- 13 Bộ dữ liệu phân tích, xử lý từ nguồn tư liệu hóa nghệ thuật Bài chòi ở Khánh Hòa phục vụ số hóa.

- 13 Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm, cơ sở dữ liệu.

- Các tài liệu, tư liệu thu thập được từ đề án (12 kịch bản tuồng tích Bài chòi trong và ngoài tỉnh có giá trị lịch sử văn hóa gắn liền với địa phương, khu vực; 12 bộ sản phẩm liên quan đến nghệ thuật Bài chòi trong và ngoài tỉnh gắn liền với địa phương, khu vực gồm: công trình nghiên cứu, bài viết; bộ ảnh hoạt động nghệ thuật; đĩa DVD, CDC hình ảnh biểu diễn tuồng tích, đạo cụ trình diễn Bài chòi).

- Bộ phiếu khảo sát gốc của 282 phiếu: Kiểm kê hồ sơ khoa học Nghệ nhân Bài chòi Khánh Hòa, Kiểm kê Câu lạc bộ Bài chòi Khánh Hòa, Tài liệu hiện vật Bài chòi ở Khánh Hòa.

- 13 Báo cáo tổng hợp kết quả đề án (trong đó có 05 cuốn in bìa cứng mạ vàng, ảnh màu) và 25 báo cáo tóm tắt kết quả đề án.

- Kỷ yếu 01 hội thảo khoa học của đề án.

    - Có 02 bài báo (tóm tắt kết quả thực hiện đề án) được đăng trên Tạp chí khoa học chuyên ngành.

15. Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:

- Chuyển giao kết quả cho Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa; Bảo tàng Khánh Hòa, Thư viện Khánh Hòa, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh Khánh Hòa, Nhà hát Nghệ thuật Truyền Thống, Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh; phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;

- Sở Du lịch Khánh Hòa, Trung tâm Thông tin – Xúc tiến Du lịch tỉnh;

- Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; - Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh;

- Trường Đại học Khánh Hòa;

- Hội Bảo tồn DSVH & DLTL Khánh Hòa;

- Hội khoa học lịch sử Khánh Hòa;

        - Hiệp hội Du lịch Nha Trang.

*Đối với các tài liệu, tư liệu thu thập được từ đề án: Chuyển giao cho Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa. Đối với phần mềm: Chuyển giao cho Sở Thông tin và Truyền thông và lưu trữ tại máy chủ do Sở TT&TT quản lý.

16. Thời gian thực hiện: 24 tháng; từ tháng 11/2021 đến tháng 11/2023.

17. Kinh phí được phê duyệt: 1.229.911.000 đồng từ nguồn kinh phí SNKH cấp.

18. Quyết định phê duyệt: số Quyết định 4208/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

19. Hợp đồng thực hiện: số 1608 /HĐ-SKHCN ngày  23 tháng 11 năm 2021.

 T.Quyên
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết