24/11/2021 10:09        

Kết quả họp hội đồng tư vấn xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022

Đảm bảo triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch khoa học và công nghệ, xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cp tnh thuc kế hoch khoa hc và công ngh năm 2022. Thích ứng an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, từ ngày 14/9/2021 đến ngày 01/11/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức các Hội đồng tư vấn xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến (thông qua hệ thống Zoom Meeting).

Hội đồng đã thảo luận đánh giá tính cấp thiết, tầm quan trọng của việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu các kết quả chính và chỉ tiêu cần đạt, địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra của các đề xuất đặt hàng. Kết quả có 09 nhiệm vụ khoa học và công nghệ được Hội đồng thông qua, kiến nghị Sở Khoa học và Công nghệ hoàn tất hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt trong danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng cấp tỉnh năm 2022; trong đó: lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật Công nghệ: 01 nhiệm vụ, lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp: 05 nhiệm vụ, lĩnh vực Khoa học Y dược: 02 nhiệm vụ, lĩnh vực Khoa học Xã hội: 01 nhiệm vụ.

C.Nhung
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết