25/11/2021 15:17        

Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các hoạt động nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021-2025

Ngày 23/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 5567/KH-UBND Tổng thể nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (gọi tắt là Kế hoạch NSCL); thực hiện nhiệm vụ được giao là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện Kế hoạch NSCL, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KHCN) giới thiệu và phổ biến đến các tổ chức, doanh nghiệp (gọi tắt là DN) trên địa bàn tỉnh biết, hưởng ứng tham gia các hoạt động nâng cao NSCL như sau:

1. Mục tiêu chung của Kế hoạch NSCL trong việc hỗ trợ DN: Hỗ trợ DN trên địa bàn tỉnh nâng cao NSCL của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (gọi tắt là SPHH) trên cơ sở ứng  dụng các thành tựu của KHCN, thực hiện các hoạt động đổi mới sáng tạo (ĐMST); áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL; hỗ trợ DN trong nghiên cứu, đổi mới, chuyển giao và ứng dụng công nghệ để nâng cao NSCL; kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư.

2. Đối tượng DN được hỗ trợ theo Kế hoạch NSCL: Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tập trung phát triển các ngành kinh tế thế mạnh của tỉnh, các SPHH đặc trưng, chủ lực, ưu tiên của địa phương, có hàm lượng giá trị gia tăng cao, tham gia vào chuỗi giá trị, có khả năng đáp ứng tốt yêu cầu tiêu dùng trong nước và tham gia xuất khẩu.

3. Nội dung hỗ trợ DN nâng cao NSCL: Có 02 nội dung hỗ trợ cơ bản sau:

a) Hỗ trợ đào tạo, tập huấn về hoạt động nâng cao NSCL, gồm:

- Hỗ trợ đào tạo và chứng nhận đạt yêu cầu là Chuyên gia năng suất Việt Nam cho lãnh đạo, quản lý và người lao động tại các DN (được lựa chọn).

- Được tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về các giải pháp nâng cao NSCL; mã số mã vạch, truy xuất nguồn (TXNG); giải pháp ứng dụng chuyển giao KHCN, ĐMST, chuyển đổi số, sản xuất thông minh, sản xuất xanh, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc CMCN lần thứ tư…  cho các lãnh đạo, quản lý và người lao động của DN.

- Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng chuyên đề về nâng cao NSCL cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và người lao động trong các DN tham gia triển khai một số nội dung chuyên sâu của Kế hoạch, theo nhu cầu thực tế của DN.

- Được tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành để đảm bảo nâng cao chất lượng và an toàn của các SPHH tham gia vào thị trường trong và ngoài nước.

- Sở KHCN sẽ kết nối với Bộ KHCN, Tổng cục TCĐLCL và các cơ quan có liên quan để hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ lãnh đạo, quản lý của DN tham gia các khóa đào tạo về nâng cao NSCL tại các địa phương trong nước, tham gia các chương trình đào tạo hàng năm của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO), các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, khu vực và quốc gia.

- Hỗ trợ kết nối các hoạt động hợp tác, cung cầu giữa các tổ chức, cá nhân, DN tư vấn, cung cấp giải pháp với các cơ sở có nhu cầu trong hoạt động nâng cao NSCL, nhất là các giải pháp dựa trên nền tảng KHCN và ĐMST.

b) Hỗ trợ DN thực hiện các biện pháp để nâng cao NSCL, gồm:

- Hỗ trợ DN áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, gồm:

+ Hỗ trợ DN áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL cơ bản và đặc thù cho ngành, lĩnh vực, các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý mới được công bố.

+ Hỗ trợ DN áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 56000 về quản lý ĐMST, các mô hình, công cụ cải tiến NS trong lĩnh vực chuyên ngành (NS dịch vụ công, NS xanh, NS bền vững…).

+ Hỗ trợ DN áp dụng hệ thống TXNG SPHH; áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, NS xanh; thực hành sản xuất tốt GMP (áp dụng trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến các sản phẩm yêu cầu điều kiện vệ sinh, an toàn cao như: Thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thiết bị y tế),...

+ Hỗ trợ DN ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị DN; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

+ Hướng dẫn DN xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) cho các SPHH chưa có tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Hỗ trợ chứng nhận SPHH, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và chứng nhận hệ thống TXNG SPHH phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế hoặc khu vực.

+ Lựa chọn 03 DN có quy mô sản xuất lớn, có khả năng hấp thụ công nghệ mới và đảm bảo trình độ KHCN để xây dựng 03 mô hình điểm về triển khai áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao NSCL, trong đó chú trọng hoạt động nâng cao NSCL trên nền tảng KHCN và ĐMST và vai trò dẫn dắt của các DN được chọn trong việc phát triển phong trào NS trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ tham gia kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu về NSCL dựa trên nền tảng KHCN và ĐMST của quốc gia để chia sẻ thông tin, dữ liệu về ứng dụng các tiến bộ KHCN, các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NS mới, chuyên gia NS.

- Ngoài ra, các DN có thể liên hệ với các sở quản lý chuyên ngành để đề xuất thực hiện các hoạt động nâng cao NSCL theo các nhiệm vụ triển khai các đề án, chương trình về KHCN, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác do các sở chuyên ngành chủ trì thực hiện trên địa bàn tỉnh có lồng ghép với các hoạt động nâng cao NSCL (chi tiết các nội dung của các chương trình lồng ghép tại tiết b điểm 3.4 khoản 3 Mục II của Kế hoạch NSCL số 5567/KH-UBND) .

4. Về cách thức tham gia Kế hoạch NSCL:

- Để triển khai Kế hoạch NSCL đạt hiệu quả cao, gắn kết với nhu cầu của  DN; Sở KHCN đề nghị DN đề xuất nhu cầu về đào tạo, nhu cầu về hỗ trợ các biện pháp để nâng cao NSCL của DN theo mẫu phiếu gửi kèm.

- Trên cơ đề xuất của DN, Sở KHCN sẽ định hướng nội dung các lớp đào tạo, tập huấn cho DN. Sở KHCN sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn; thông báo đến các DN để biết và tham gia. Căn cứ vào thông báo của Bộ KHCN và các cơ quan liên quan, Sở KHCN sẽ thông báo, hỗ trợ DN tham gia các lớp đào tạo trong và ngoài nước về NSCL.

- Để tham gia các nội dung hỗ trợ nâng cao NSCL theo điểm b khoản 3 Công văn này, các DN thực hiện đăng ký thực hiện nhiệm vụ KHCN tại Sở KHCN trước ngày 30 tháng 6 hằng năm theo các quy định tại Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Các nhiệm vụ KHCN về hỗ trợ nâng cao NSCL có thể thực hiện độc lập hoặc lồng ghép với các nội dung nghiên cứu ứng dụng KHCN khác. Các định mức hỗ trợ cho DN được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 của Bộ Tài chính.

- Trong trường hợp cần thiết, Sở KHCN sẽ tổ chức buổi hướng dẫn cho các DN có nhu cầu tham gia Kế hoạch NSCL về các nội dung nói trên; hoặc tổ chức hướng dẫn riêng cho từng DN theo nhu cầu.

- Phiếu đề xuất của DN đề nghị gửi về Sở KHCN trước ngày 10/12/2021 theo  địa chỉ: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa -  37 (số cũ 11) Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang - Điện thoại: 0258 3524274 - Email: cctcdlcl@khanhhoa.gov.vn. Ngoài ra, nếu Quý DN cần tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về các nội dung trên, xin liên hệ theo địa chỉ này.

Chi tiết Kế hoạch NSCL số 5567/KH-UBND, Thông tư số 35/2021/TT-BTC, Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở KHCN tại địa chỉ http://dostkhanhhoa.gov.vn; Mục: T.chuẩn Đ.Lường C.lượng/Năng suất chất lượng.

*Mẫu Phiếu đề xuất (tải về tại đây)

LanCC

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết