Database 'dbo' does not exist. Make sure that the name is entered correctly. Điều chỉnh Kế hoạch Tổng thể nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
       
  25/10/2021 14:31        

Điều chỉnh Kế hoạch Tổng thể nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ngày 22/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Công văn số 10566/UBND-KGVX về việc điều chỉnh Kế hoạch số 5567/KH-UBND ngày 23/6/2021 Tổng thể nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, để đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan liên quan trong việc triển khai đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch này.  

Xem chi tiết Công văn số 10566/UBND-KGVX, tại đây.

LanCC

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Liên kết