25/11/2021 09:27        

Góp ý Dự thảo Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông thôn miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; trong đó Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) được phân công chủ trì xây dựng và triển khai các Chương trình khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025 bao gồm: Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế biển giai đoạn 2021-2025 và Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông thôn miền núi giai đoạn 2021-2025. Sở KH&CN đã phối hợp với các chuyên gia, nhà khoa học thuộc các Viện, Trường có liên quan xây dựng dự thảo các nội dung thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông thôn miền núi giai đoạn 2021-2025.

Để giúp nâng cao chất lượng và tính khả thi của Chương trình, đồng thời để phù hợp với điều kiện thực tế của các cơ quan/đơn vị, địa phương và doanh nghiệp (gọi tắt là Đơn vị) trong tỉnh, Sở KH&CN trân trọng đề nghị Quý đơn vị tham gia ý kiến góp ý cho Dự thảo Chương trình (gửi kèm). Ý kiến góp ý của Quý đơn vị gửi về Sở KH&CN trước ngày 02/12/2021 để Sở KH&CN tổng hợp, rà soát tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Chương trình trên theo đúng thời gian quy định.

Cám ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý đơn vị.

*Xem và tải về Dự thảo Chương trình tại đây

Th.Lộc

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết