24/11/2021 16:34        

Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện năm 2021 Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) nhận được văn bản số 3312/BKHCN-SHTT ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo tình hình thực hiện năm 2021 Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Theo Kế hoạch thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 tại văn bản số 3621/KH-UBND ngày 5/5/2021 của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện năm 2021 Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Nội dung báo cáo theo các phụ lục được đính kèm văn bản này và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 4/12/2021 để Sở KH&CN tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Bà Huỳnh Thị Kiều Châu- Phòng quản lý Chuyên ngành, số điện thoại: 0935053233.

* Phụ lục báo cáo (tải về tại đây)

K.Châu
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết