24/11/2021 09:15        

Đề tài: Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa (11/2021 – 11/2023)

1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa.

  2. Cấp quản lý nhiệm vụ:

 Quốc gia

 Bộ

 Tỉnh

 Cơ sở

  3. Mức độ bảo mật:

 Bình thường

 Mật

 Tối mật

 Tuyệt mật

4. Mã số nhiệm vụ (nếu có): ĐT-2021-21102 -ĐL

5. Tên tổ chức chủ trì: Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa

- Họ và tên thủ trưởng: Lê Đức Tiến

        - Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa

- Website: yensaokhanhhoasanest.com.vn

  • Tỉnh/thành phố: Khánh Hòa

- Fax: 0258. 3745 605

6. Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Khánh Hòa

7. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

- Họ và tên: Trịnh Thị Hồng Vân

- Giới tính: Nữ

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ.           

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Điện thoại: 0258. 3745 601         

 - E-mail: hongvan@yensaokhanhhoa.com.vn

8. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi rõ tên, chức danh khoa học và học vị):

- ThS. Trịnh Thị Hồng Vân - CNĐT

- ThS. Nguyễn Thị Thanh Nguyệt- Thư ký

- KS. Phan Thị Giang - Thành viên chính

- KS. Hồ Thị Kim Oanh - Thành viên

- KS. Nguyễn Trần Gia Mỹ - Thành viên

- ThS. Ngô Đức Duy - Thành viên

- KS. Đoàn Thị Hiệp - Thành viên

- ThS. Nguyễn Đức Lợi - Thành viên

- PGS.TS Nguyễn Văn Hòa -Thành viên

- TS. Cao Thị Thúy Hằng - Thành viên

9. Mục tiêu nghiên cứu:

- Mục tiêu chung: Xây dựng được quy trình sản xuất 03 dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho trẻ em, người cao tuổi và các độ tuổi khác từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa.

- Mục tiêu cụ thể:

 + Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho trẻ em từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa.

+ Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho người cao tuổi từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa.

+ Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho các độ tuổi khác từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa.

+ Sản xuất thử nghiệm 03 dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho trẻ em, người cao tuổi và các độ tuổi khác từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa:

  • 100 sản phẩm mẫu (10 - 20 ml/sản phẩm) dành cho trẻ em.
  • 100 sản phẩm mẫu (10 - 20 ml/sản phẩm) dành cho người cao tuổi.
  • 100 sản phẩm mẫu (10 - 20 ml/sản phẩm) dành cho các độ tuổi khác.

+ Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho 03 dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho trẻ em, người cao tuổi và các độ tuổi khác từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa.

10. Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

    - Nội dung 1: Xây dựng quy trình sản xuất 03 dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa.

    - Nội dung 2: Sản xuất thử nghiệm 03 dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa - Đánh giá độ ổn định của sản phẩm trong quá trình bảo quản.

- Nội dung 3: Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho 03 dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho trẻ em, người cao tuổi và các độ tuổi khác từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa.

11. Lĩnh vực nghiên cứu:(3)  Kỹ thuật và công nghệ

12. Mục tiêu kinh tế - xã hội của nhiệm vụ:(4)

-. Đa dạng hóa các dòng sản phẩm yến sào của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, phục vụ du lịch, đẩy mạnh phát triển lợi thế du lịch của tỉnh Khánh Hòa.

- Nâng cao giá trị của Yến sào Khánh Hòa, nâng cao tính ứng dụng, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo điều kiện phát triển bền vững ngành nghề yến sào ở thị trường trong nước và quốc tế.

- Góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, tạo việc làm cho người dân địa phương, thực hiện tốt các chính sách xã hội, giảm tỷ lệ thất nghiệp, giúp ổn định đời sống, an sinh xã hội.

- Sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa là sản phẩm bảo vệ sức khỏe cao cấp, mang đến những giá trị bổ dưỡng thiết thực, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng cũng như nhu cầu phát triển của thị trường trong tương lai.

13. Phương pháp nghiên cứu:

- Nghiên cứu cơ sở dữ liệu khoa học về các nguồn nguyên liệu sử dụng trong nghiên cứu sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho trẻ em, người cao tuổi, dành cho các độ tuổi khác từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa.

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu, khai thác thông tin: qua mạng internet và các nguồn khác để nắm nguồn thông tin.

- Phương pháp thực nghiệm: nghiên cứu áp dụng các quy trình kỹ thuật được lựa chọn qua các nguồn tài liệu tham khảo phù hợp với sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất yến sào và đánh giá đưa ra kết luận về khả năng ứng dụng sản xuất thực tế.

- Các phương pháp phân tích cảm quan, hóa lý, vi sinh: áp dụng dựa trên các TCVN, QCVN,...

- Thiết kế và phân tích thí nghiệm: tối ưu hóa bằng phần mềm MODDE 5.0 để xác định tỷ lệ bổ sung các thành phần nguyên liệu, hoạt chất trong sản phẩm.

- Thu thập và xử lý số liệu thống kê: mỗi thí nghiệm được tiến hành 03 lần. Phân tích ANOVA để đánh giá sự khác biệt giữa các giá trị với mức ý nghĩa p < 0,05.

14. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

*Sản phẩm dạng I:

  - Sản phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho trẻ em từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa: 100 sản phẩm mẫu dạng ống (túi) (10 - 20 ml/sản phẩm)

- Sản phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho người cao tuổi từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa: 100 sản phẩm mẫu dạng ống (túi) (10 - 20 ml/sản phẩm).

- Sản phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho các độ tuổi khác từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa: 100 sản phẩm mẫu dạng ống (túi) (10 - 20 ml/sản phẩm).

(Các sản phẩm trên đáp ứng mức chất lượng cần đạt theo đề cương đã phê duyệt).

 *Sản phẩm dạng II:

-13 Bộ tiêu chuẩn cơ sở của 03 dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho trẻ em,  dành cho người cao tuổi  và cho các độ tuổi khác từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa.

- 13 Bộ báo cáo chuyên đề: Mỗi bộ gồm 03 chuyên đề sau:

+ Chuyên đề 1: Quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho trẻ em từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa.

+ Chuyên đề 2: Quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho người cao tuổi từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa.

+ Chuyên đề 3: Quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho các độ tuổi khác từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa.

- Bộ gốc các kết quả phân tích hóa lý, vi sinh của 03 dòng sản phẩm được thử nghiệm và đóng dấu đỏ tại các cơ sở được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (01 bản chính và 03 bản sao).

- Báo cáo xử lý thống kê, phân tích các số liệu khảo sát, thử nghiệm của đề tài (01 bản chính và 03 bản sao).

- 13 cuốn Báo cáo tổng kết kết quả đề tài “Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa” trong đó có 05 cuốn in bìa cứng mạ vàng, ảnh màu;

- 25 cuốn báo cáo tóm tắt kết quả đề tài;

- Kỷ yếu 01 hội thảo khoa học của đề tài (01 bản chính và 03 bản sao).

 *Sản phẩm dạng III:

- 02 bài báo được đăng trên tạp chí, bản tin khoa học chuyên ngành trong nước (01 bản chính và 03 bản sao).

15. Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa sẽ thành lập nhà máy sản xuất thực phẩm tại cụm công nghiệp Sông Cầu (thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa) với cơ sở sản xuất hiện đại, dây chuyền, thiết bị máy móc tiên tiến đạt chuẩn GMP để sản xuất các dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ Yến sào Khánh Hòa, cung cấp cho thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe trong toàn quốc và hướng đến xuất khẩu sản phẩm.

16. Thời gian thực hiện: 24 tháng; từ tháng 11/2021 đến hết tháng 11/2023.

17. Kinh phí được phê duyệt :    2820,482 triệu đồng.

Trong đó kinh phí SNKH cấp:         599.386.000 đồng.

18. Quyết định phê duyệt: số Quyết định 3637/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

19. Hợp đồng thực hiện: số  1551/HĐ-SKHCN ngày  16 tháng 11 năm 2021.

 T.Quyên
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết