24/10/2021 09:01        

Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Bộ KH&CN vừa có Quyết định số 2282 ngày 13/9/2021 ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

1.Mục đích

a) Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung quy định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

b) Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có hoạt động nghiên cứu phát triển theo mô hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhằm hình thành lực lượng doanh nghiệp tiên phong dẫn đầu trong việc ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

c) Phát triển hệ thống doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục.

d) Phân công cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

2. Mục tiêu

a) Hằng năm, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ cấp mới, cấp thay đổi bổ sung cho 50 đến 100 doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

b) Đến năm 2025, thành lập được ít nhất 50 doanh nghiệp khởi nguồn từ các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đủ điều kiện trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Định hướng đến năm 2030, thành  lập được ít nhất 100 doanh nghiệp khởi nguồn từ các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đủ điều kiện trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

*Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

H.Huy

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết