15/11/2021 16:25        

Góp ý bản Dự thảo cập nhật kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện công tác ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) đã chủ trì thực hiện việc rà soát, cập nhật kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân (cấp tỉnh) và rà soát danh sách thành viên Ban chỉ huy ứng phó sự cố sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Để hoàn chỉnh bản Dự thảo cập nhật kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trình UBND tỉnh phê duyệt, Sở KH&CN kính đề nghị quý Cơ quan, Đơn vị cùng phối hợp, tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo.

Hồ sơ góp ý Dự thảo (xem và tải về tại đây):

1. Dự thảo cập nhật Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

2. Dự thảo quyết định về việc ban hành cập nhật kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh tỉnh Khánh Hòa;

3. Dự thảo Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

4. Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch UPSCBX-HN và Kiện toàn BCH UPSCBX-HN.

5. Dự thảo các Phụ lục kèm theo Kế Hoạch UPSCBX-HN

- Phụ lục 1;

- Phụ lục 2-15;

- Phụ lục 17.

6.Kịch bản ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân (Phụ lục 16):

- Kịch bản ứng phó sự cố bức xạ nguồn phóng xạ vô chủ

- Kịch bản ứng phó sự cố bức xạ đối với sự cố do thất lạc nguôn phóng xạ

- Kịch bản ứng phó sự cố bức xạ đối với vận chuyển nguồn phóng xạ kín

- Kịch bản ứng phó sự cố bức xạ đối với nguồn phóng xạ trong NDT

- Kịch bản ứng phó sự cố bức xạ trong y học hạt nhân

Đối với danh sách thành viên tham gia Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã có nhiều thay đổi do nhiều thành viên Ban chỉ huy đã luân chuyển vị trí công tác hoặc đã nghỉ hưu. Vì vậy, Sở KH&CN đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát và đề cử lại đại điện lãnh đạo tham gia Ban chỉ huy.

Văn bản góp của Quý cơ quan, đơn vị xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: Khu liên cơ I, số 01 Trần Phú, Nha Trang, đòng thời gửi bản điện tử qua email: qlcn.skhcn@khanhhoa.gov.vn trước ngày 20/11/2020.

Sở Khoa học và Công nghệ rất mong sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị.

N.Thịnh
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết