15/11/2021 16:25        

Quy chế thi đua, khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định 190/QĐ-SKHCN ngày 15/11/2021 Về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định các nội dung về công tác thi đua, khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa (viết tắt Sở KH&CN), bao gồm: Đối tượng, nguyên tắc, hình thức tổ chức thi đua, khen thưởng; trách nhiệm và thẩm quyền khen thưởng; nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua; tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; quy định hồ sơ, thủ tục khen thưởng, thời gian xét khen thưởng; quyền lợi và nghĩa vụ của các tập thể, cá nhân tham gia các phong trào thi đua và được khen thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng; việc xử lý các trường hợp vi phạm về công tác thi đua, khen thưởng (viết tắt TĐKT).

2. Đối tượng áp dụng:

Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở (viết tắt là tập thể); công chức, viên chức và người lao động (viết tắt là CCVCNLĐ) của Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa.

*Xem chi tiết tại đây:

-Quyết định

-Quy chế

H.Huy

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết