08/10/2021 16:33        

Quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09/9/2021, gồm có 3 chương, 12 điều, quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 quy định tại Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (sau đây gọi là Chương trình). Theo đó, Thông tư quy định về các nguồn chi như sau:

Nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) thuộc ngân sách trung ương để hỗ trợ các nhiệm vụ KH&CN (dự án, đề tài, đề án) và các hoạt động chung, nhiệm vụ thường xuyên của Chương trình do trung ương trực tiếp quản lý, gồm: Các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia của Chương trình (do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý), các nhiệm vụ KH&CN cấp bộ (do các Bộ, cơ quan trung ương quản lý), các hoạt động chung và nhiệm vụ thường xuyên thực hiện Chương trình do Trung ương quản lý.

Nguồn chi sự nghiệp KH&CN thuộc ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình do địa phương quản lý; chi các hoạt động chung và nhiệm vụ thường xuyên thực hiện Chương trình do địa phương quản lý; đối ứng thực hiện các nhiệm vụ cấp quốc gia triển khai tại địa phương (trong trường hợp cần thiết huy động thêm nguồn lực của địa phương)... Nguồn chi ngân sách địa phương bố trí để lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác thuộc thẩm quyền quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo hộ, quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của địa phương và doanh nghiệp.

Và các nguồn kinh phí khác, gồm: Kinh phí của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình; Kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Các nhiệm vụ được chi gồm: Nhiệm vụ tăng cường các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ; Nhiệm vụ thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước; Nhiệm vụ nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; Nhiệm vụ thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực thi và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Nhiệm vụ phát triển, nâng cao năng lưc các tổ chức trung gian và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ; Nhiệm vụ hình thành, tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội; Chi phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung của Chương trình.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2021.

H.Nhung

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết