02/04/2021 15:58        

Báo các sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Hướng dẫn số 172-HD/BTGTW, ngày 01/02/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 (báo cáo 41/BC-TU ngày 30/3/2021) như sau:

ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Trong 05 năm qua, Đảng bộ tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên toàn bộ các mặt của đời sống xã hội, qua đó góp phần quan trọng vào việc xây dựng tỉnh Khánh Hòa giàu đẹp. Nhận thức về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh của toàn Đảng bộ tỉnh được nâng lên rõ rệt, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên với tinh thần tự giác cao, từ đó, làm chuyển biến mạnh mẽ về hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường công tác xây dựng Đảng và đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn toàn tỉnh. Với việc xác định những nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá gắn với giải quyết những hạn chế, khuyết điểm, vấn đề còn tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân để giải quyết dứt điểm; từng cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã tập trung chỉ đạo và thực hiện bằng các chương trình, kế hoạch, việc làm rất cụ thể, từ nhỏ đến lớn, từ trên xuống dưới. Qua đó, mang lại hiệu quả và hiệu ứng khá tích cực, tạo được sự đồng thuận, cùng tham gia của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã giúp nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phẩm chất đạo đức cách mạng; ý thức tổ chức kỷ luật; đạo đức công vụ, đổi mới tác phong, lề lối làm việc; ý thức phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên… tiếp tục được nâng lên. Ngày càng có nhiều mô hình, cách làm hay được triển khai trong các tổ chức, cơ quan và sự phấn đấu vươn lên của từng cá nhân trong học tập và làm theo Bác.

* Nguyên nhân:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc, quyết liệt trong chỉ đạo và kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05.

- Cấp ủy các cấp xác định việc học tập Chỉ thị 05, các chuyên đề hàng năm là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong toàn hệ thống chính trị nên đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện sâu sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

- Ban tuyên giáo, tuyên huấn các cấp đã chủ động, tham mưu kịp thời cho cấp ủy giải quyết những vấn đề khó khăn, tồn tại trong quá trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết tại địa phương, đơn vị.

- Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã gương mẫu trong việc tự nghiên cứu, trong học tập, quán triệt nghị quyết và viết thu hoạch, đăng ký với ý thức trách nhiệm cao; thực hiện nhất quán phương châm “trên trước, dưới sau”.

2. Hạn chế, khuyết điểm

- Một số đồng chí lãnh đạo, thường vụ cấp ủy, nhất là cấp ủy đảng ở cơ sở vẫn chưa xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một số cấp ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện còn chung chung, chưa cụ thể, thiếu chủ động kiểm tra, giám sát.

- Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở một số cấp ủy ở cơ sở còn bị động, lúng túng, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Một số địa phương, đơn vị tổ chức học tập các chuyên đề và nghị quyết chưa thực hiện nghiêm theo Quy định số 02- QĐ/TU, ngày 16/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Việc đăng ký học tập và làm theo phong cách của Bác tại một số địa phương, đơn vị còn lúng túng. Bản đăng ký học tập và làm theo Bác của một số cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa sát với chức trách, nhiệm vụ công tác; vẫn còn tình trạng sao chép nội dung đăng ký, ít có tính sáng tạo trong cách làm.

- Về xây dựng kế hoạch cá nhân của người đứng đầu, một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức; người đứng đầu ở một số đơn vị, địa phương chưa xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4.

- Việc giải quyết những công việc, vấn đề mang tính đột phá nhằm khắc phục các hạn chế, yếu kém, vấn đề nổi cộm, bức xúc, tác động lớn đến đời sống của nhân dân, được dư luận quan tâm... mặc dù đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện nhưng kết quả triển khai còn chậm, chưa đạt được yêu cầu đề ra, nhất là những vấn đề có liên quan đến trật tự xây dựng, quản lý đất đai...

- Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ một số nơi còn hạn chế, chưa thường xuyên đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào sinh hoạt chi bộ định kỳ.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ cấp tỉnh đến cơ sở vẫn còn lúng túng trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

- Công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trực quan tại một số địa phương, đơn vị còn thiếu chưa kịp thời. Việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác vẫn còn hạn chế, chưa có nhiều nhân tố mới, ít khen thưởng đột xuất. Đối tượng được biểu dương, khen thưởng là cán bộ cơ sở, người lao động trực tiếp còn ít.

- Một số tổ chức cơ sở đảng không đưa nội dung việc thực hiện Chỉ thị 05 vào nội dung chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm hoặc có đưa nhưng không triển khai thực hiện. Số lượng tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 còn ít.

* Nguyên nhân

- Cấp ủy đảng một số địa phương, đơn vị chưa sâu sát trong chỉ đạo, lãnh đạo việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05. Các cơ quan tham mưu của một số cấp ủy đảng chưa làm tốt vai trò chủ động phát hiện, đề xuất cho thường trực cấp ủy những vấn đề tồn tại để kịp thời chấn chỉnh; điều kiện địa điểm học tập còn chật, hẹp nên ảnh hưởng tới chất lượng học tập; ý thức của một số cán bộ, đảng viên trong việc đăng ký học tập, làm theo Bác còn mang tính hình thức, qua loa, thiếu trách nhiệm; công tác kiểm tra, đôn đốc của một số cấp ủy chưa tích cực.

- Những sai phạm nghiêm trọng của tỉnh theo Thông báo số 680- TB/UBKTTW, ngày 30/8/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ảnh hưởng không tốt đến uy tín của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, gây bức xúc trong xã hội; tác động không nhỏ đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh.

* Xem chi tiết Báo cáo 41/BC-TU tại đây

H.Huy

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết