08/09/2021 18:36        

Thông báo chuẩn bị nghiệm thu Đề tài: Thực trạng và giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

1. Tên nhiệm vụ: Thực trạng và giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Mã số nhiệm vụ (nếu có):

3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Tài chính – Marketing

Họ và tên thủ trưởng: Hoàng Đức Long

Địa chỉ: Số 778 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38726789 - 38726699

Website: www.ufm.edu.vn

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên: Hồ Thủy Tiên

Trình độ học vấn: Phó giáo sư - Tiến sĩ

Chức vụ: Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing

Điện thoại: 093.706.1756                   

E-mail: tienht@ufm.edu.vn

5. Kinh phí được phê duyệt:   685.393.000 đồng(Sáu trăm tám mươi lăm triệu ba trăm chin mươi ba nghìn đồng)  Trong đó:

- Từ ngân sách nhà nước: 685.393.000 đồng

- Từ nguồn tự có: 0

- Từ nguồn khác: 0

6. Thời gian thực hiện (theo hợp đồng):18 tháng, từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 04 năm 2021

Thời gian gia hạn (nếu có): 03 tháng (đến tháng 07 năm 2021)

7. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi rõ họ tên, chức danh khoa học và học vị, đơn vị công tác):

           1. TS. Trần Thị Kim Oanh

2. TS. Lê Trung Đạo

3. TS. Nguyễn Xuân Hiệp

4. TS. Phạm Thị Thanh Xuân

5. ThS. Hồ Thu Hoài

6. ThS. Phạm Thanh Truyền

7. Nguyễn Đình An

8. Lê Hùng Chính

9. Phạm Xuân Hải

8. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến tháng 9/2021, hình thức họp trực tuyến trên hệ thống Zoom meeting.

9. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

9.1. Số lượng, khối lượng sản phẩm: Hoàn thành sản phẩm so với yêu cầu của Hợp đồng số 1266/HĐ-SKHCN ký ngày 14/10/2019  đã ký với Sở Khoa học và Công nghệ.

Sản phẩm vượt trội: Đào tạo được 04 Thạc sĩ chuyên ngành bảo hiểm

9.2. Chất lượng sản phẩm:

Chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu.

9.3. Chủng loại sản phẩm:

Đầy đủ chủng loại theo đề cương được duyệt

9.4. Báo cáo tổng hợp kết quả: Đạt

9.5. Những đóng góp mới của đề tài:

- Đề tài đã làm rõ khái niệm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT không chỉ phát triển về chiều rộng (phát triển về lượng) mà còn phát triển về chiều sâu (phát triển về chất) đồng thời kết hợp cả phát triển về cơ cấu và chính sách để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển mạnh mẽ về lượng và về chất đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

         - Đề tài đã xây dựng được hệ thống chỉ báo khá hoàn chỉnh để đo lường sự phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa. Hệ thống chỉ báo này có thể xem xét áp dụng chung cho toàn ngành BHXH.

- Nghiên cứu sẽ xác định được những nhóm đối tượng chính với các thuộc tính tiêu biểu, để phát triển, tham gia BHXH, BHYT. Trên cơ sở đó, đề xuất xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định đồng thời đề ra giải pháp thực hiện chỉ tiêu đó, phù hợp cho từng nhóm đối tượng.

- Kết quả của đề tài là cơ sở cho cơ quan BHXH Tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu vận dụng trong thực tế.

- Kết quả nghiên cứu của đề tài về Webgis giúp mô hình hóa tình hình thực tế về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tại Tỉnh Khánh Hòa để các cơ quan quản lý có cái nhìn từ tổng thể đến chi tiết tại từng địa phương để có chính sách phát triển phù hợp.

9.6. Về tiến độ thực hiện: Nộp hồ sơ và sản phẩm đề tài về Sở Khoa học và Công nghệ trễ hạn 1 tháng

10. Kết quả đánh giá xếp loại nhiệm vụ (ở Hội đồng đánh giá cấp cơ sở): Xuất sắc

C.Nhung
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết