31/08/2021 10:16        

Góp ý dự thảo “Quy định hướng dẫn quản lý, thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh Khánh Hòa”

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 5676/UBND-KGVX ngày 28/6/2021 và văn bản số 8010/UBND-KGVX ngày 19/8/2021về việc triển khai Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN)  xây dựng Hồ sơ dự thảo: “Quy định hướng dẫn quản lý, thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030”, bao gồm: dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành “Quy định hướng dẫn quản lý, thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030” (được gọi tắt là Hồ sơ dự thảo Quy định hướng dẫn quản lý, thực hiệnChương trình SHTT).

Để hồ sơ dự thảo Quy định hướng dẫn quản lý, thực hiện Chương trình SHTT được hoàn chỉnh, thống nhất, đảm bảo tỉnh khả thi trong quá trình triển khai và phù hợp với Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ , các quy định hiện hành về quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước, Sở KH&CN kính đề nghị Quý cơ quan, đơnvị, quan tâm nghiên cứu, tham gia ý kiến góp cho Hồ sơ dự thảo.

Ý kiến góp ý bằng văn bản xin gửivề Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày ngày 14/9/2021 để Sở KH&CN tổng hợp, hoàn thiện trước khi trình UBND tỉnh.

Xem và tải về tại đây:

- Dự thảo Tờ trình;

- Dự thảo Quyết định

K.Châu

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết