29/08/2021 09:49        

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng của Sở Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) ban hành Kế hoạch thực hiện, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa hoàn thành tốt kế hoạch khoa học và công nghệ. Quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trực thuộc không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tiếp tục duy trì thực hiện quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

2. Thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, đổi mới lề lối làm việc, tinh thần đổi mới sáng tạo, cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất chỉnh sửa bổ sung. Phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

3. Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tạo thuận lợi cho các nhà khoa học, sự tham gia của doanh nghiệp. Tăng cường sự gắn kết, hợp tác giữa các trường cao đẳng, đại học, viện nghiên cứu với khu vực công nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

4. Xây dựng và triển khai các Chương trình khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

5. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, thực hiện chuyển đổi số, kỹ thuật số, kinh tế số, xã hội số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển nhanh và bền vững. Xây dựng hoàn thành và triển khai Chương trình đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025.

6. Sử dụng, thu hút, trọng dụng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, nhất là nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Danh mục các nhiệm vụ triển khai

Số TT

Nội dung thực hiện

Thời gian trình UBND tỉnh ban hành

Sản phẩm ban hành

01

Chương trình KH&CN phát triển kinh tế biển tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025;

Quý IV Năm 2021

Quyết định ban hành Chương trình của UBND tỉnh

02

Chương trình KH&CN phát triển nông thôn miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025;

Quý IV Năm 2021

Quyết định ban hành Chương trình của UBND tỉnh

03

Đề án quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa

Quý IV năm 2021

Quyết định phê duyệt Đề án của UBND tỉnh

04

Chương trình hỗ trợ xây dựng, phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025

Quý IV năm 2021

Quyết định ban hành Chương trình của UBND tỉnh

05

Xây dựng hoàn thành và triển khai Chương trình đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025

Quý IV năm 2021

Quyết định ban hành Chương trình của UBND tỉnh

06

Xây dựng hoàn thành và triển khai có hiệu quả Chương trình quốc gia nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quý IV năm 2021

Chương trình, Kế hoạch

H.Huy
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết