18/08/2021 15:43        

Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BKHCN ngày 18/6/2021 hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030. Theo đó:

Thông tư số 06/2021/TT-BKHCN hướng dẫn việc quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 25/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư quy định một số nhiệm vụ và giải pháp để triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình đổi mới công nghệ Quốc gia đến năm 2030, cụ thể như sau:

- Nhiệm vụ xây dựng, triển khai lộ trình nâng cao năng lực công nghệ quốc gia;

- Nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng, làm chủ công nghệ tiên tiến trong việc sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, có giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị và có tính cạnh tranh cao;

- Nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ;

- Nhiệm vụ đẩy mạnh hỗ trợ hoạt động đổi mới công nghệ tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn;

- Nhiệm vụ khác triển khai định kỳ nhằm hỗ trợ phát triển đổi mới công nghệ.

*Xem và tải về tại đây:

-Thông tư 06/2021/TT-KHCN

-Các biểu mẫu

H.Huy
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết