27/07/2021 10:10        

Quy định cơ chế tài chính triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030

Ngày 19/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 35/2021/TT-BTC quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nâng cao năng suất và chất lượng (NSCL) sản phẩm, hàng hóa (SPHH) giai đoạn 2021 - 2030, được ban hành theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 1322); Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình 1322 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/7/2021.

Thông tư số 35/2021/TT-BTC quy định về nguồn kinh phí, gồm: Nguồn ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp quản lý của Luật Ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình 1322; nguồn kinh phí của các DN để thực hiện các nhiệm vụ về nâng cao NSCL SPHH của DN; và kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Thông tư số 35/2021/TT-BTC quy định cụ thể về nội dung và mức chi để triển khai các hoạt động và hỗ trợ DN thực hiện nâng cao NSCL, như sau:

- Đối với nội dung và mức chi cho các hoạt động thông tin, truyền thông về NSCL, được áp dụng theo mức chi tương ứng quy định tại: (1) Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT ngày 20/4/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình; (2) Thông tư số 09/2020/TT-BTTTT ngày 24/4/2020 của Bộ Thông tin và truyền thông ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh; (3) Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; (4) Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

- Đối với nội dung và mức chi cho các công tác đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao NSCL, được áp dụng theo mức chi tương ứng quy định tại: (1) Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; (2) Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; (3) Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; (4) Thông tư số 88/2017/TT-BTC ngày 22/8/2017 của Bộ Tài chính quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước; (5) Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước.

- Đối với nội dung và mức chi tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, được áp dụng theo mức chi tương ứng quy định tại: (1) Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật; (2) Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN.

- Đối với nội dung và mức chi phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung của Chương trình 1322 tại trung ương và địa phương được áp dụng theo mức chi tương ứng quy định tại: (1) Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN; (2) Thông tư số 40/2017/TT-BTC; (3) Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí; (4) Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

- Đối với các nhiệm vụ hỗ trợ DN (hỗ trợ DN áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; tham gia các chương trình đào tạo của quốc tế) được xây dựng dưới hình thức các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Với quy định áp dụng cơ chế tài chính nói trên, tại tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã ban hành các Nghị quyết quy định mức chi cụ thể cho việc triển khai các hoạt động, quy định liên quan trên địa bàn tỉnh, như:  

- Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (cụ thể mức chi quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC).

- Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định mức hỗ trợ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở; nội dung và định mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa (cụ thể mức chi quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN).

- Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức chi thù lao cho báo cáo viên, giảng viên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (cụ thể mức chi quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC).

- Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND HĐND ngày 14/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức chi cho việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (cụ thể mức chi quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BTC);....

 (Xem chi tiết Thông tư số 35/2021/TT-BTC, tại đây;

Các Nghị quyết nói trên được đăng tải trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Công báo Khánh Hòa (http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn).

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành đồng thời 02 Quyết định liên quan đến chích sách hỗ trợ DN trong hoạt động nâng cao NSCL, gồm: Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 và Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng KHCN và đổi mới sáng tạo (ĐMST) giai đoạn 2021 - 2030.

Cụ thể hóa triển khai đồng bộ Quyết định số 1322/QĐ-TTg và Quyết định số 36/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch Tổng thể nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Kế hoạch số 5567/KH-UBND ngày 23/6/2021).

LanCC
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết