Database 'dbo' does not exist. Make sure that the name is entered correctly. Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất chất lượng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021 – 2025
       
  20/07/2021 11:06        

Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất chất lượng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 23/6/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch Tổng thể nâng cao năng suất chất lượng (NSCL) giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, để triển khai đồng thời Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 và Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST) giai đoạn 2021 - 2030. 

Kế hoạch đã đề ra mục tiêu chung hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh ứng dụng các thành tựu của KHCN, áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL để nâng cao NSCL của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (SPHH); nâng cao NS lao động, NS các yếu tố tổng hợp (TFP) dựa trên nền tảng KHCN và ĐMST, nhằm tạo ra sự bứt phá về tăng năng suất và tăng trưởng bền vững trong DN; qua đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh;

Và mục tiêu cụ thể đặt ra đến năm 2025: Đào tạo 10 - 15 chuyên gia NSCL trong tỉnh và đào tạo kiến thức về NSCL cho ít nhất 300 cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan hành chính nhà nước, 500 lượt lãnh đạo và người lao động trong các DN trong tỉnh; tối thiểu 50 DN được hỗ trợ nâng cao NSCL, trong đó lựa chọn ít nhất 03 DN để hỗ trợ đồng bộ các giải pháp về cải tiến NS; hỗ trợ từ 5-10 nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KHCN để nâng cao NSCL; tăng cường năng lực cho 02 tổ chức đánh giá sự phù hợp (Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hánh Hòa), nâng cao năng lực của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh KHánh Hòa đảm bảo đủ khả năng nghiên cứu, đào tạo, tư vấn các hoạt động về nâng cao NSCL, đủ khả năng tiếp nhận các Chương trình dự án về NSCL của Trung ương và Tổ chức Năng suất Châu Á (APO); xây dựng 01 Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST.

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch đưa ra 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính được triển khai một cách đồng bộ, đó là: Triển khai, xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao NSCL; thông tin, tuyên truyền về nâng cao NSCL; đào tạo, tập huấn về hoạt động nâng cao NSCL; hỗ trợ DN thực hiện các biện pháp để nâng cao NSCL; tăng cường năng lực tư vấn, đánh giá sự phù hợp, đào tạo hỗ trợ cho hoạt động nâng cao NSCL. Đồng thời, nhằm hạn chế tính rời rạc trong quá trình hỗ trợ DN (do chính sách hỗ trợ DN được phân về các ngành), Kế hoạch đã có sự lồng ghép, kết hợp nội dung NSCL với các chương trình, đề án, kế hoạch có liên quan đang được triển khai trên địa bàn tỉnh, để hỗ trợ lẫn nhau, tăng tính đồng bộ và hiệu quả của các hoạt động hỗ trợ DN trong việc nâng cao NSCL.

Kế hoạch cũng chỉ rõ đối tượng DN được hỗ trợ, đó là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; trong đó ưu tiên các DN thuộc các ngành, sản xuất kinh doanh các SPHH chủ lực, đặc trưng, ưu tiên, có hàm lượng giá trị gia tăng cao, tham gia vào chuỗi giá trị; cụ thể gồm các ngành như: Dịch vụ, du lịch; công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, chế biến thực phẩm; sản xuất thủy sản, hàng công nghiệp phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, hàng thay thế hàng nhập khẩu; công nghiệp hóa chất phục vụ nông nghiệp, nông thôn; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp,…

Cũng tại Kế hoạch, Sở KHCN tỉnh Khánh Hòa được giao là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý và triển khai Kế hoạch./.

*Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

LanCC
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Liên kết