30/05/2021 11:20        

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1.Mục đích:

- Triển khai, cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vũ trụ đến năm 2030 phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Khánh Hòa;

- Ứng dụng thành tựu của khoa học và công nghệ vũ trụ; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm một số lĩnh vực có liên quan đến quốc phòng, an ninh, quản lý tài nguyên và môi trường, giám sát và hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, cung cấp đa dạng dịch vụ cho người dân; nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ và thúc đẩy phát triển mọi mặt kinh tế - xã hội của tỉnh

2. Yêu cầu: Các hoạt động triển khai Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vũ trụ đảm bảo hiệu quả, phù hợp với nhu cầu cụ thể của tỉnh Khánh Hòa.

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch này. Định kỳ hằng năm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Kế hoạch trong lĩnh vực dân sự.

*Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.

H.Huy
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết