24/06/2021 08:51        

Cung cấp hồ sơ và báo cáo cho kiểm tra hoạt động xây dựng, chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong các CQHCNN năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 4806/KH-UBND ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh Kiểm tra hoạt động xây dựng, chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2021; Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KHCN) sẽ thực hiện kiểm tra hoạt động xây dựng, chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (gọi tắt là HTQLCL) của Quý cơ quan thông qua hồ sơ và báo cáo theo kế hoạch đã được phê duyệt. Để đảm bảo đầy đủ thông tin, số liệu phục vụ cho việc đánh giá chính xác tình hình xây dựng, chuyển đổi, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (viết tắt là CQHCNN) trong năm 2021, Sở KHCN yêu cầu Quý cơ quan thực hiện báo cáo và cung cấp hồ sơ phục vụ cho công tác kiểm tra.

*Mẫu đề cương báo cáo tải về tại đây

T.Lân
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết